Jakost vod ke koupání (do roku 2014)

Evropská unie (EU) stanoví pravidla pro sledování, hodnocení a řízení jakosti vod ke koupání a poskytování informací o jakosti těchto vod. Účel je dvojí: na jedné straně snížit znečištění vody ke koupání a předcházet mu, na straně druhé informovat Evropany o úrovni znečištění těchto vod.

AKT

Směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vod ke koupání (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Uvedená směrnice se týká jakosti vod ke koupání v členských státech Evropské unie (EU). Týká se vod, ve kterých je povoleno koupání vnitrostátními orgány a tradičně se zde koupe velký počet osob. Tato směrnice se nevztahuje na vodu určenou k léčebným účelům ani na vodu v bazénech.

Stanoví minimální požadavky na jakost, které vody ke koupání musí splňovat:

Členské státy mohou stanovit přísnější požadavky než kritéria stanovená směrnicí. V případě, že směrnice pro určité parametry žádné hodnoty neposkytuje, nejsou členské státy povinny hodnoty určovat.

Posuzování jakosti vody

Četnost odběru vzorků prováděného členskými státy je různá pro jednotlivé znečišťující látky (v příloze). Vzorky se odebírají v místech s nejvyšší průměrnou denní hustotou osob, které se koupají. Vzorky se začínají odebírat 15 dní před zahájením koupací sezony. Testy vody se musejí přizpůsobovat zeměpisným a topografickým podmínkám, přítomnosti znečišťujících a možných znečišťujících vypouštění.

Neplnění povinností

Neodpovídají-li vody parametrům směrnice, členské státy nesmějí povolit koupání, dokud nebyla přijata potřebná opatření ke zlepšení jejich kvality. Na zajištění shody jakosti vody s mezními hodnotami mají členské státy lhůtu deseti let po oznámení této směrnice.

Za určitých podmínek se vody ke koupání považují za vyhovující příslušným ukazatelům, i když určité procento vzorků odebraných během sezóny vhodné ke koupání neodpovídá mezním hodnotám. Odchylky od ustanovení směrnice jsou možné za předpokladu, že splňují cíl ochrany veřejného zdraví.

Kromě toho se při určování kvality vody neberou v úvahu následky povodní, přírodních katastrof či extrémní výkyvy počasí.

Monitorovací výbor

Výbor pro přizpůsobování technickému pokroku umožňuje přizpůsobit opatření ke zlepšení jakosti vody. Skládá se ze zástupců členských států a předsedá mu zástupce Komise.

Kontext

Tato směrnice bude zrušena směrnicí 2006/7/ES ode dne 31. prosince 2014. Použije se však i nadále v členských státech, kde provádění nové směrnice není dokončeno.

Přezkum právních předpisů o vodách ke koupání je navržen tak, aby byl zajištěn soulad se šestým akčním programem pro životní prostředí, se strategií o trvale udržitelném rozvoji a s rámcovou směrnicí o vodě. Je také určen ke zjednodušení postupů s ohledem na vědecký vývoj a ke zlepšení participačních procesů pro dotčené subjekty a pro informování veřejnosti.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 76/160/EHS

10. 12. 1975

10. 12. 1977

Úř. věst. L 31 ze dne 5. 2. 1976

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 91/692/EHS

23. 12. 1991

1. 1. 1993

Úř. věst. L 377ze dne 31. 12. 1991

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst L 311ze dne 21. 11. 2008

Změny a opravy směrnice 76/160/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council of 21 December 2000 – Developing a New Bathing Water Policy [COM(2000) 860 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 21. prosince 2000 - Vytvoření nové politiky týkající se vod ke koupání) (KOM(2000) 860 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku). Toto sdělení zdůrazňuje silné a slabé stránky řízení jakosti vod ke koupání a nabízí různé přístupy k vypracování nové směrnice s ohledem na technický pokrok v této oblasti.

Rozhodnutí Komise 92/446/EHS ze dne 27. července 1992 o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody (Úř. věst. L 247 ze dne 27.8.1992).

Toto rozhodnutí stanoví osnovu dotazníků potřebných ke sledování provádění a dodržování všech směrnic v odvětví vodního hospodářství, včetně směrnice 76/160/EHS.

Poslední aktualizace: 16.03.2011