Kvalitní voda v Evropě (směrnice EU o vodě)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2000/60/ES – rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice stanovuje pravidla, která zamezí zhoršování stavu útvarů povrchové vody v Evropské unii (EU) a pomohou dosáhnout „dobrého stavu“ evropských řek, jezer a podzemních vod do roku 2015.

Zejména to zahrnuje:

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice jasně ukládá odpovědnost vnitrostátním orgánům. Ty musí:

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí od 22. prosince 2000 a v členských státech EU musela být provedena do právního řádu do 22. prosince 2003.

KONTEXT

V EU jsou vody vystaveny vzrůstajícím nárokům vyplývajícím ze stále rostoucích požadavků na dostatečné množství vody dobré jakosti k nejrůznějším účelům. Tato směrnice se snaží chránit a zlepšit kvalitu vody.

Další informace viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Povrchové vody: všechny vnitrozemské vody s výjimkou vod podzemních, brakické a pobřežní vody.
Podzemní vody: veškeré vody pod zemským povrchem.
Vnitrozemské vody: veškeré stojaté nebo tekoucí vody na zemském povrchu.
Brakické vody: vodní útvary poblíž ústí řek, které jsou částečně slané, avšak jsou podstatně ovlivněné přítokem sladké vody.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1–73).

Postupné změny směrnice 2000/60/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19–31).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Úř. věst. L 288, 6.11.2007, s. 27–34).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 84–97).

Viz konsolidované znění.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (COM(2012) 673 final, 14.11.2012).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Rámcová směrnice o vodě a směrnice o povodních: Opatření k dosažení „dobrého stavu“ vod EU a snížení povodňových rizik (COM(2015) 120 final, 9.3.2015).

Poslední aktualizace 09.09.2021