Společný podnik EU Fusion for Energy (F4E)

Rozsáhlý mezinárodní experiment, známý jako ITER, byl zahájen s cílem prokázat realizovatelnost jaderné syntézy jako zdroje energie. Za účelem řízení příspěvku EU k tomuto experimentu založila Evropská unie (EU) společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E).

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku

PŘEHLED

Rozsáhlý mezinárodní experiment, známý jako ITER, byl zahájen s cílem prokázat realizovatelnost jaderné syntézy jako zdroje energie. Za účelem řízení příspěvku EU k tomuto experimentu založila Evropská unie (EU) společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E).

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

S účinností od 19. dubna 2007 zakládá na dobu 35 let společný podnik pro ITER a F4E. Sídlo F4E je v Barceloně ve Španělsku.

Členy F4E jsou Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom), zastoupené Evropskou komisí, 28 zemí EU (1) a Švýcarsko, které s Euratomem uzavřelo dohody o spolupráci v oblasti řízené jaderné syntézy.

Cíle

Společný podnik F4E má tyto cíle:

Kromě jeho dalších činností patří k hlavním úkolům společného podniku:

Rozpočet

Příspěvek Euratomu k F4E na období 2014-2020 je stanoven na částku 2 915 milionů EUR.

Orientační finanční zdroje F4E na období 2007-2041 činí podle odhadů 9 653 milionů EUR, přičemž příspěvek Euratomu se rovná částce 7 649 milionů EUR (na administrativní výdaje lze vyčlenit nejvýše 15 %).

Struktura

F4E má právní subjektivitu. Odpovídá za dohled nad F4E při provádění jeho činností.

F4E má:

Odpovědností rady je dohlížet na F4E při provádění souvisejících aktivit.

Odpovědnost a jurisdikce

Smluvní odpovědnost společného podniku F4E se řídí příslušnou smlouvou a právem rozhodným pro ni.

Soudní dvůr EU má pravomoc rozhodovat o žalobách a odvoláních proti F4E.

KONTEXT

Jaderná syntéza je společně s obnovitelnými zdroji energie a štěpnou jadernou reakcí jednou ze tří alternativ k fosilním palivům. Mezi těmito třemi nefosilními zdroji energie je zdaleka nejrozšířenější ve vesmíru (je to zdroj energie vyzařované sluncem a jinými hvězdami), ale nejméně rozvinutá na Zemi.

Projekt Společný evropský torus (JET), založený v roce 1978, přispíval několik let k pokročilému výzkumu v oblasti jaderné syntézy. Od roku 1988 představoval vývoj projektu ITER nové stadium v oblasti syntézy. To vyvrcholilo v roce 2001 v podrobném návrhu výzkumného zařízení, jehož cílem je prokázat proveditelnost syntézy jako zdroje energie, která by pro EU měla významný přínos, zejména v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a rozmanitosti jejích dlouhodobých dodávek energie.

V listopadu 2003 navrhla EU Francii jako hostitelský stát ITER a Cadarache jako lokalitu ITER.

Další informace najdete na internetových stránkách Fusion for Energy (F4E).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 2007/198/Euratom

19. 4. 2007

-

Úř. věst. L 90, 30. 3. 2007, s. 58-72

Pozměňovací akty

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 2013/791/Euratom

24. 12. 2013

-

Úř. věst. L 349, 21. 12. 2013, s. 100-102

Rozhodnutí (Euratom) 2015/224

5. 3. 2015

-

Úř. věst. L 37, 13. 2. 2015, s. 8-14

Poslední aktualizace 25.07.2015(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).