Revidované stanovy Zásobovací agenturu Euratomu

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu

Článek 52 Smlouvy o Evropském společenství pro atomovou energii (Euratom)

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu, která byla přímo založena Smlouvou o Euratomu z roku 1957. Účelem těchto stanov je zohlednění navýšení počtu zemí EU, jakož i modernizace finančních pravidel agentury a zřízení její centrály v Lucemburku.

Právním základem pro Zásobovací agenturu Euratomu je článek 52 Smlouvy o Evropském společenství pro atomovou energii (Euratom), který má za cíl prostřednictvím společné politiky zásobování zajistit pravidelné a rovnoměrné zásobování uživatelů v zemích EU jadernými materiály.

KLÍČOVÉ BODY

Zásobovací agentura Euratomu je subjekt, který je v EU odpovědný za řízení nabídky a poptávky po:

Zásobovací agentura Euratomu má výlučné právo „uzavřít“ (tj. spolupodepsat) smlouvy o zásobování jadernými materiály, jak je uvedeno výše, které pocházejí ze zemí EU i ze zemí mimo EU. Má také podle Smlouvy o Euratomu opční právo na nabytí jaderných materiálů.

Zásobovací agentura Euratomu má právní subjektivitu (tj. je sama o sobě nezávislým subjektem).

Cíle a úkoly

Zásobovací agentura Euratomu:

Kromě toho Zásobovací agentura Euratomu:

Zásobovací agentura Euratomu si také může vytvořit vlastní zásoby jaderných materiálů. Agentura podléhá dozoru Komise, která má právo jí poskytovat směrnice (tj. instrukce) a odepřít potvrzení rozhodnutí.

Právní status a centrála

Zásobovací agentura Euratomu:

Generální ředitel a zaměstnanci

Generální ředitel Zásobovací agentury Euratomu je zodpovědný za:

Generální ředitel a zaměstnanci Zásobovací agentury Euratomu jsou úředníky Evropské komise a musí mít bezpečnostní prověrku.

Financování

Zásobovací agentura Euratomu je:

Příjmy agentury v současnosti sestávají výhradně z příspěvku EU.

Rozpočet Zásobovací agentury Euratomu je přijímán Komisí a stává se konečným po definitivním přijetí souhrnného rozpočtu EU.

Po přistoupení Chorvatska k EU je základní kapitál Zásobovací agentury Euratomu upsaný od jednotlivých zemí EU stanoven na 5 856 000 EUR. Lucembursko a Malta se upisování neúčastní.

Poradní výbor

Každá země EU (s výjimkou Lucemburska a Malty) vybere 1 až 4 zástupce do Poradního výboru v souladu se stanovami agentury. Členové výboru jsou jmenováni na základě svých zkušeností a odbornosti v oblasti obchodu s jadernými materiály nebo výroby jaderné energie nebo v oblasti právní úpravy.

Výbor zpravidla svolává generální ředitel agentury dvakrát ročně. Výbor musí být konzultován před přijetím důležitých rozhodnutí (o záležitostech uvedených ve stanovách Zásobovací agentury Euratomu) generálním ředitelem agentury.

Výbor je agentuře nápomocen tím, že vydává stanoviska a poskytuje analýzy a informace.

ODKDY TOTO ROZHODNUTÍ PLATÍ?

Platí od března 2008 a v revidovaném znění po přistoupení Chorvatska od 1. července 2013.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu (Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15–20)

Postupné změny rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii – Hlava II – Podpora vývoje v oblasti jaderné energie – Kapitola VI – Zásobování – Článek 52 (Uř. věst. C 203, 7.6.2016, s. 24)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1–222)

Poslední aktualizace 11.09.2018