Smlouva o energetické chartě a protokol k ní

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí 98/181/ES, ESUO, Euratom – uzavření Smlouvy o energetické chartě a Protokolu k energetické chartě o energetické účinnosti a souvisejících ekologických hlediscích Evropskými společenstvími

Závěrečný akt mezinárodní konference a rozhodnutí konference energetické charty o změně obchodních ustanovení Smlouvy o energetické chartě – Společné prohlášení – Příloha I: Změna obchodních ustanovení smlouvy o energetické chartě – Příloha II: Rozhodnutí v souvislosti s přijetím změny obchodních ustanovení smlouvy o energetické chartě

Závěrečný akt konference o Evropské energetické chartě – příloha 1: Smlouva o energetické chartě – příloha 2: Rozhodnutí ke Smlouvě o energetické chartě

CO JE CÍLEM ROZHODNUTÍ A SMLOUVY?

KLÍČOVÉ BODY

Klíčová ustanovená Smlouvy o energetické chartě se týkají ochrany investic, obchodu s energetickými materiály a produkty, tranzitu a řešení sporů.

Obchod, investice a ochranná opatření

Smlouva obsahuje mimo jiné tato ustanovení:

Svrchovanost nad energetickými zdroji

Smlouva uznává svrchovaná práva zemí nad energetickými zdroji a znovu potvrzuje, že tato práva musí být vykonávána v souladu s mezinárodním právem, aniž jsou dotčeny obecné cíle podpory přístupu k energetickým zdrojům a jejich průzkumu a využívání na tržním základě.

Ekologická hlediska

Transparentnost

Smluvní strany musí určit alespoň jedno informační středisko, na které se bude možné obrátit s žádostmi o informaci o zákonech, nařízeních, soudních rozhodnutích a obecných správních opatřeních týkajících se energetických materiálů a produktů.

Řešení sporů

Smlouva obsahuje ustanovení pro řešení sporů mezi zúčastněnými státy prostřednictvím diplomatických kanálů a rozhodčích soudů ustanovených ad hoc a – v případě investic – mezi investory a hostitelskými státy. Pokud nemůže být spor s investorem vyřešen smírnou cestou do tří měsíců, může se investor rozhodnout předložit jej k rozhodnutí:

Signatáři, Konference energetické charty, protokoly a prohlášení

Výjimky

Strany nesmí provádět žádné investice týkající se obchodu, které by byly v rozporu se Všeobecnou dohodou o clech a obchodu (GAAT) z roku 1994, kterou byla založena Světová obchodní organizace (WTO), a žádné ustanovení této smlouvy nezbavuje členy WTO závazků vyplývajících z uvedené dohody.

Smlouva signatářům nezabraňuje přijmout opatření:

Protokol k energetické chartě

Protokol byl přijat v souladu se smlouvou. Mezi jeho cíle patří:

Mezinárodní energetická charta

Nová Mezinárodní energetická charta byla přijata a podepsána v roce 2015 více než 65 zeměmi a organizacemi, včetně EU a všech zemí EU. Účelem této nové charty je zapojit co nejvíce nových zemí, které jsou ochotné spolupracovat v oblasti energetiky a které uznávají význam energetické bezpečnosti pro země, které vyrábějí, přepravují a spotřebovávají energii. Nová charta vychází z energetické charty z roku 1991 a modernizuje ji.

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Smlouva o energetické chartě vstoupila v platnost 16. dubna 1998, přičemž změny týkající se obchodních ustanovení, které mají zejména nahradit odkazy na Všeobecnou dohodu o clech a obchod odkazy na Světovou obchodní organizaci, platí od 23. července 1998.

KONTEXT

Viz také:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady a Komise 98/181/ES, ESUO, Euratom ze dne 23. září 1997 o uzavření Smlouvy o energetické chartě a Protokolu k energetické chartě o energetické účinnosti a souvisejících ekologických hlediscích Evropskými společenstvími (Úř. věst. L 69, 9.3.1998, s. 1–116)

Závěrečný akt mezinárodní konference a rozhodnutí konference energetické charty o změně obchodních ustanovení smlouvy o energetické chartě – Společná prohlášení – Příloha I: Změna obchodních ustanovení smlouvy o energetické chartě – Příloha II: Rozhodnutí k přijetí změny obchodních ustanovení Smlouvy o energetické chartě (Úř. věst. L 252, 12.9.1998, s. 23–46)

Závěrečný akt konference o Evropské energetické chartě – Příloha 1: Smlouva o energetické chartě – Příloha 2: Rozhodnutí ke Smlouvě o energetické chartě (Úř. věst. L 380, 31.12.1994, s. 24–88)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Konference energetické charty – Pravidla vedení konciliace ve věci tranzitních sporů (Úř. věst. L 11, 16.1.1999, s. 39–44)

Rozhodnutí Rady 2001/595/ES ze dne 13. července 2001 o uzavření změny obchodních ustanovení smlouvy k Energetické chartě Evropským společenstvím (Úř. věst. L 209, 2.8.2001, s. 32)

Rozhodnutí Rady 1999/37/ES ze dne 26. listopadu 1998 o postoji, jejž má Evropské společenství zaujmout k pravidlům vedení konciliace ve věci tranzitních sporů, které má přijmout Konference energetické charty (Úř. věst. L 11, 16.1.1999, s. 37–38)

Poslední aktualizace 25.05.2020