Podpora využívání biomasy jako alternativního zdroje energie

Biomasa může být pomocí při boji proti změně klimatu, protože snižuje emise skleníkových plynů. Její využívání při výrobě tepla, elektřiny a dopravních paliv může diverzifikovat dodávky energie v Evropské unii (EU) a vytvářet růst a pracovní místa. Má-li být její přínos účinný, musí se vyrábět udržitelným způsobem.

AKT

Sdělení Komise - Akční plán pro biomasu (KOM(2005) 628 v konečném znění ze dne 7. prosince 2005).

PŘEHLED

Biomasa může být pomocí při boji proti změně klimatu, protože snižuje emise skleníkových plynů. Její využívání při výrobě tepla, elektřiny a dopravních paliv může diverzifikovat dodávky energie v Evropské unii (EU) a vytvářet růst a pracovní místa. Má-li být její přínos účinný, musí se vyrábět udržitelným způsobem.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Stanoví způsoby, jak zvýšit rozvoj energie z biomasy vytvářením pobídek pro její využívání a odstraňováním překážek při její výrobě. Stanoví opatření k podpoře využití biomasy při výrobě tepla a elektrické energie a v dopravě. Obsahuje opatření týkající se dodávek biomasy, financování a výzkumu. Akční plán byl prvním krokem ke zdůraznění významu odvětví.

KLÍČOVÉ BODY

Sdělení vedlo k dalším iniciativám podporujícím biopaliva.

Kritéria udržitelnosti mají zajistit, aby používání biopaliv zaručovalo skutečné úspory uhlíku a chránilo biologickou rozmanitost. Podle těchto kritérií biopaliva:

Dobrovolné režimy ověřují, zda výrobci splňují kritéria udržitelnosti. Pokud ano, jsou způsobilí obdržet finanční podporu nebo se jejich výstup počítá do vnitrostátních cílů v oblasti obnovitelné energie.

Postupy pro vydávání povolení: praktická doporučení poskytují pomoc a rady tvůrcům projektů, nevládním organizacím a veřejným orgánům při vyřizování žádostí o výstavbu závodů na zpracování biomasy.

Iniciativa Evropská dráha letu pro pokročilá biopaliva má za cíl podporovat biopaliva jako alternativu obnovitelných paliv pro letadla.

KONTEXT

Biomasa se získává z organického materiálu, jako jsou stromy, rostliny a zemědělský a komunální odpad. Její výroba se skládá z řetězce činností od pěstování vstupních surovin až po konečnou přeměnu energie. V roce 2012 biomasa a odpad pokrývaly přibližně dvě třetiny veškeré spotřeby obnovitelné energie v EU.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných biomase.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140 ze dne 5. 6. 2009, s. 16-62).

Zelená Kniha - Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii (KOM(2006) 105 v konečném znění ze dne 8. 3. 2006).

Poslední aktualizace 12.08.2015