Vyhledávání, průzkum a těžba uhlovodíků

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 94/22/ES – podmínky udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví celounijní pravidla, která mají zaručit nediskriminační přístup k činnostem v oblasti vyhledávání, průzkumu a těžby uhlovodíků.

Tato pravidla usilují o:

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se týká povolení pro práva vyhledávat uhlovodíky nebo provádět jejich průzkum nebo těžit je.

Uvádí, že zeměpisná omezení povolení a doba platnosti tohoto povolení musí být určeny podle nejlepšího možného způsobu výkonu těchto činností z ekonomického a technického hlediska. Cílem je zabránit tomu, aby na oblast, v níž vyhledávání, průzkum a těžba může účinněji vykonávat několik subjektů, měl výhradní práva pouze jeden subjekt.

Právní předpisy, které jedinému subjektu vyhrazují právo získat povolení na konkrétní zeměpisnou oblast na území země EU, musely dotčené země zrušit do 1. ledna 1997.

Postupy pro udělování povolení musí být transparentní a musí se opírat o objektivní, nediskriminační kritéria. Musí být tudíž otevřeny všem zainteresovaným subjektům.

Výběr z různých subjektů se musí opírat o:

Veškeré informace týkající se povolení (druh povolení, zeměpisná oblast, která je nebo může být zcela nebo zčásti předmětem žádosti, předpokládané datum nebo lhůta pro udělení povolení, kritéria výběru atd.) se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie nejméně 90 dnů před lhůtou pro podání žádostí.

Země EU si nicméně zachovávají právo upravit přístup k těmto činnostem a jejich výkon v závislosti na:

Jsou zaváděny postupy pro vzájemnou dohodu s třetími zeměmi, aby se subjektům ze zemí EU dostávalo v třetích zemích zacházení, které je srovnatelné se zacházením, jakého se v EU dostává subjektům třetích zemí.

Směrnice 94/22/ES doplňuje směrnici 2014/25/EU – veřejné nákupy – pravidla pro odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 30. června 1994 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 1. července 1995.

KONTEXT

Země EU mají svrchovaná práva na zdroje uhlovodíků na svém území, proto je na každé zemi, aby vymezila zeměpisné oblasti, v nichž lze vykonávat práva na vyhledávání, průzkum a těžbu uhlovodíků a udělovat subjektům povolení k výkonu těchto práv.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků (Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 3–8)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243–374)

Postupné změny směrnice 2014/25/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 23.01.2019