Podpora „de minimis”

Pravidlo de minimis je aktualizováno tak, že vyjímá podporu ve výši méně než 200 000 EUR z požadavku předem to oznámit Evropské komisi.

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

PŘEHLED

Toto nové nařízení aktualizuje pravidlo de minimis tak, že rozšiřuje jeho působnost a zdvojnásobuje strop podpory de minimis.

Pravidlo de minimis

Článek 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve čl. 88 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)) požaduje oznámení státní podpory Evropské komisi, aby mohla posoudit, zda je tato podpora slučitelná se společným trhem na základě čl. 107 odst. 1 SFEU (dříve čl. 87 odst. 1 SES). Nicméně podle nařízení (ES) č. 994/98 lze některé kategorie podpory vyjmout z oznamovací povinnosti.

Pravidlo de minimis bylo zavedeno s cílem vyjímat podpory v malé výši. Pravidlo stanoví strop, pod nímž je podpora považována za podporu, která nespadá do působnosti čl. 107 odst. 1 SFEU, a je tudíž vyňata z oznamovací povinnosti stanovené v čl. 108 odst. 3 SFEU.

Strop podpory de minimis

Podpora ve výši nepřesahující 200 000 EUR poskytnutá během období tří let není považována za státní podporu ve smyslu čl.107 odst. 1 SFEU.

V odvětví silniční dopravy je stanoven specifický strop 100 000 EUR.

Tříleté období odpovídá třem finančním rokům.

Strop, původně stanovený na 100 000 EUR v nařízení (ES) č. 69/2001, se tudíž zdvojnásobil.

Transparentní podpora

Proto, aby nedocházelo ke zneužívání, se nařízení vztahuje pouze na transparentní podporu de minimis.

Podpora je považována za transparentní, pokud lze její výši přesně předem vypočítat bez potřeby provádět hodnocení rizik.

Toto jsou příklady transparentní podpory:

Oblast působnosti

Nařízení se nevztahuje na podporu pro rybolov a akvakulturu, prvovýrobu zemědělských produktů, činnosti spojené s vývozem, odvětví uhelného průmyslu, nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu nebo podniky v obtížích ani na podporu závislou na užití domácích produktů na úkor dovážených produktů.

Vztahuje se na podporu udělovanou firmám ve všech ostatních odvětvích, včetně dopravy a za určitých podmínek na zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh.

Spolupráce členských zemí EU

Na zemích EU se požaduje, aby kontrolovaly, že celková výše podpory poskytnutá podle pravidla de minimis stejnému podniku nepřesáhla za období tří let 200 000 EUR.

Při poskytování podpory de minimis musí země EU informovat příslušný podnik o výši podpory a charakteru de minimis podpory s výlučným odvoláním na nařízení (ES) č. 1998/2006.

Kontext

Pravidlo de minimis, poprvé zavedené v oznámení zveřejněném v roce 1996, bylo stanoveno nařízením (ES) č. 69/2001. Zkušenosti získané při uplatňování tohoto nařízení a také vývoj inflace a růst hrubého domácího produktu (HDP) opravňují aktualizaci těchto pravidel.

Nové nařízení o podpoře de minimis je součástí akčního plánu státních podpor Komise a doplňuje pokyny o investicích rizikového kapitálu a rámci státních podpor na výzkum, rozvoj a inovaci.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1998/2006

1. 1. 2007–31. 12. 2013

Úř. věst. L 379 ze dne 28. 12. 2006

Poslední aktualizace: 18.10.2011