Autorské právo a práva související: doba ochrany

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Má za cíl harmonizovat dobu ochrany autorského práva* a určitých souvisejících práv*.

Kodifikuje a zrušuje směrnici 93/98/EHS, která harmonizovala dobu ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících.

KLÍČOVÉ BODY

Doba ochrany autorského práva v případě literárního nebo uměleckého díla je stanovena na 70 let od:

Doba ochrany filmu nebo audiovizuálního díla je stanovena na 70 let od smrti poslední žijící z níže uvedených osob:

Směrnice byla pozměněna směrnicí 2011/77/EU, která prodloužila dobu ochrany pro hudební nahrávky. Změna byla provedena proto, že výkonní umělci často zahajují svoji kariéru brzy a období ochrany 50 let pro záznamy výkonů, jako jsou nahrávky, nezajišťovalo ochranu výkonů po celé trvání jejich života. Směrnice tedy prodloužila práva výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů týkající se hudebních nahrávek z 50 na 70 let.

Směrnice 2011/77/EU také harmonizuje výpočet doby ochrany pro písně a jiné hudební skladby s textem vytvořené několika autory. Doba ochrany zanikne 70 let po smrti poslední žijící osoby (tj. autora textu nebo skladatele hudby).

Související práva

Doba ochrany souvisejících práv (filmoví producenti a vysílací organizace) je 50 let. Tato doba se počítá individuálně ode dne výkonu, zveřejnění nebo sdělení záznamu výkonu. Doba ochrany pro výkonné umělce a výrobce zvukových záznamů byla směrnicí 2011/77/EU prodloužena na 70 let.

Počítání dob

Doba ochrany začíná současně ve všech zemích EU. Počítá se od 1. ledna roku následujícího po události, od které běží.

Ochrana děl vzniklých v zemích mimo EU

Pokud dílo vzniklo v zemi mimo EU a autor díla není státním příslušníkem země EU, poskytnutá ochrana uplyne konečným dnem ochrany poskytované v zemi původu díla, ale nesmí přesáhnout dobu trvání ochrany stanovenou v EU.

Oznámení

Země EU musejí Evropské komisi neprodleně sdělit jakékoliv plány ohledně zavedení nových souvisejících práv.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 16. ledna 2007.

Směrnice 2006/116/ES kodifikuje a nahrazuje směrnici Rady 93/98/EHS, která měla nabýt podoby zákona v zemích EU do roku 1995.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Autorské právo: chrání zájmy tvůrců tím, že jim dává vlastnická práva k jejich výtvorům nebo dílům.
Související práva: tato práva chrání právní zájmy osob nebo organizací, které buď:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (kodifikované znění) (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 12–18)

Postupné změny směrnice 2006/116/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 11.01.2019