Evropská družstevní společnost

PŘEHLED DOKUMENTU:

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ A TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Soudní kolegium

SCE lze vytvořit:

Země EU může umožnit společnosti, jejíž správní ústředí není v EHP, podílet se na založení SCE, pokud:

Kapitál

Kapitál SCE se skládá z členských vkladů a musí činit alespoň 30 000 EUR. SCE může mít omezený počet členů-investorů. Ti nevyužívají služeb družstva a mají omezená hlasovací práva.

Daně

SCE má tentýž daňový statut jako jakákoli nadnárodní společnost, a proto musí platit daně v zemích, v nichž je trvale zřízena.

Sídlo

Sídlo SCE lze přemístit do jiné země EU, aniž by to vedlo ke zrušení SCE nebo k vytvoření nové společnosti. Sídlo a správní ústředí musí být na stejném místě.

Zrušení, likvidace, úpadek a pozastavení plateb

SCE lze zrušit:

V případech likvidace, úpadku nebo pozastavení plateb podléhá SCE právním předpisům země, v níž má sídlo.

Zapojení zaměstnanců

Úprava zapojení zaměstnanců (informování, projednání a účast) se musí přijmout v každé SCE. Při definování této úpravy platí vnitrostátní pravidla země, v níž se nachází správní ústředí, na SCE založené:

Zpráva

Zpráva Komise z roku 2012 vycházející z veřejné konzultace zjistila, že bylo založeno relativně málo SCE. Komise se zavázala dotázat se zainteresovaných stran, zda a jak by se měl statut zjednodušit.

Na konferenci předsednictví EU na Kypru během Mezinárodního roku družstev v roce 2012 bylo rozhodnuto, že se nařízení nebude měnit, ale že o zdůvodnění slabého využívání SCE budou požádány hospodářské subjekty na trhu.

Pracovní skupina

V roce 2013 byla vytvořena pracovní skupina pro družstva, aby posoudila specifické potřeby družstev s ohledem na širokou škálu otázek, jako je vhodný regulační rámec EU, odhalení překážek na vnitrostátní úrovni a internacionalizace družstev. (Viz zprávu o diskusích pracovní skupiny a zápisy z jednání).

ODKDY SE ROZHODNUTÍ A SMĚRNICE POUŽIJÍ?

Směrnice se použije od 18. srpna 2003. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 18. srpna 2006.

Nařízení se použije od 18. srpna 2006.

KONTEXT

Evropská družstevní společnost

AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE) (Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 1–24)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1435/2003 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 25–36)

Viz konsolidované znění.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) (COM(2012) 72 final ze dne 23.2.2012)

Poslední aktualizace 16.03.2016