Evropské hospodářské zájmové sdružení

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EHS) č. 2137/85 – Evropské hospodářské zájmové sdružení

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Evropské hospodářské zájmové sdružení může být založeno pouze podle pravidel uvedených níže.

Účel

Cílem tohoto sdružení je podporovat nebo rozvíjet hospodářskou činnost svých členů tím, že soustřeďuje zdroje, činnosti a dovednosti. Díky tomu by se mělo dosáhnout lepších výsledků než činností prováděnou odděleně.

Založení

Zaměstnanci

Sdružení nesmí zaměstnávat více než 500 osob.

Zveřejnění založení nebo zrušení

Oznámení o založení nebo zrušení sdružení musí být zveřejněno v Úředním věstníku EU.

Sídlo

Sídlo sdružení se musí nacházet v EU. Za určitých podmínek lze sídlo přemístit z jedné země EU do jiné.

Hlasovací práva a orgány

Každý člen sdružení má alespoň jeden hlas. V zakládající smlouvě však lze některým členům udělit i více než jeden hlas, pokud tak žádný člen nezíská většinu. V předpisu jsou vyjmenována rozhodnutí, která je třeba přijímat jednomyslně.

Sdružení musí mít alespoň dva orgány:

Každý jednatel zastupuje a zavazuje sdružení vůči třetím osobám, a to i tehdy, když jeho jednání nespadá do předmětu sdružení.

Zisky

Cílem sdružení není vytvářet vlastní zisk. Zisky sdružení se považují za zisky jeho členů a rozdělují se mezi ně podle příslušného ustanovení zakládající smlouvy, nebo rovným dílem, pokud takové ustanovení neexistuje. Zisky nebo ztráty sdružení jsou zdanitelné na úrovni jeho členů.

Neomezené ručení společně a nerozdílně

Protiváhou ke smluvní volnosti, na níž se sdružení zakládá, a skutečnosti, že členové nemusejí poskytovat základní kapitál, je to, že všichni členové společně a nerozdílně ručí za závazky sdružení.

KONTEXT

Tento právní předpis reaguje na potřebu vyrovnaného rozvoje hospodářské činnosti v celé EU a na zavedení jednotného trhu, který nabízí obdobné podmínky jako trh vnitrostátní.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) (Úř. věst. L 199, 31.7.1985, s. 1–9)

Poslední aktualizace 20.06.2016