Usnesení amsterodamského zasedání Evropské rady o Paktu o stabilitě a růstu

Toto usnesení poskytuje členským státům, Radě a Komisi pevná pravidla v oblasti politik pro včasné a důsledné provádění Paktu o stabilitě a růstu. Povzbuzuje členské státy k tomu, aby uplatňovaly zdravou rozpočtovou politiku, jakmile vstoupí do třetí fáze hospodářské a měnové unie (HMU).

AKT

Usnesení amsterodamského zasedání Evropské rady o Paktu o stabilitě a růstu (Amsterdam, 17. června 1997) (Úř. věst. C 236 ze dne 2.8.1997)

PŘEHLED

Toto usnesení Rady stanoví politický základ pro Pakt o stabilitě a růstu. Poskytuje členským státům, Radě a Komisi pevná pravidla v oblasti politik pro provádění Paktu o stabilitě a růstu.

Členské státy se zavazují, že budou dodržovat střednědobý rozpočtový cíl téměř vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu. Dále členské státy:

Komise:

Rada se zavazuje k důslednému a včasnému provádění všech prvků Paktu o stabilitě a růstu, které spadají do její pravomoci, a dále:

V září 2004 Komise v návaznosti na výše uvedené a na diskusi týkající se Paktu o stabilitě a růstu vydala sdělení, v němž se vyjadřuje k posílení hospodářského řízení a k vyjasnění toho, jak je Pakt o stabilitě a růstu prováděn. Ve sdělení je k paktu navržena řada zlepšujících opatření. Komise se zejména zaměřuje na vývoj ekonomických faktorů v členských státech a na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Na zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března 2005 uzavřeli ministři financí politickou dohodu o lepším řízení Paktu o stabilitě a růstu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (Úř. věst. L 209 ze dne 2.8.1997)

Toto nařízení upřesňuje a urychluje postup při nadměrném schodku tak, aby odradilo zúčastněné strany od jeho nezohledňování.

Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (Úř. věst. L 209 ze dne 2.8.1997)

Cílem tohoto nařízení je realizovat dohled nad stavy rozpočtů členských států a koordinovat jejich hospodářské politiky.

See also

Poslední aktualizace: 04.11.2005