Civilní letectví a Evropská agentura pro bezpečnost letectví

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 2016/2008 – společná pravidla v oblasti civilního letectví a zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Hlavním úkolem tohoto nařízení je stanovit hlavní pravidla a zásady k zavedení a udržení vysoké jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví v Evropě včetně vytvoření Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA).

Společná bezpečnostní poskytují jednotnou úroveň požadavků pro provozovatele*, výrobce a letecký personál. To na druhou stranu umožňuje volný pohyb výrobků, osob a služeb na trhu EU a vzájemné uznávání osvědčení* zeměmi EU. Díky tomu se snižuje administrativní zátěž a pracovní zatížení vnitrostátních orgánů a průmyslu.

Nařízení rovněž usiluje o:

KLÍČOVÉ BODY

Tento právní předpis EU se vztahuje na konstrukci, výrobu, údržbu a provoz výrobků letecké techniky, letadlových částí a zařízení a také na personál a organizace podílející se na těchto činnostech.

Jedním z hlavních prostředků dosažení výše uvedených cílů je zřízení EASA. Právní předpis stanoví úkoly, vnitřní strukturu, pracovní postupy a finanční požadavky agentury.

Mezi hlavní úkoly EASA patří:

Pokud jde o vnitřní strukturu, právní předpis stanoví hlavní pravidla agentury včetně právního postavení, pravomocí a složení správní rady a pravomocí a funkce výkonného ředitele.

Kromě pravidel týkajících se EASA právní předpis stanoví společná pravidla týkající se bezpečnosti letectví, k nimž patří:

Právní předpis stanoví také rozsah souvisejících záležitostí. Ty zahrnují dozor a vynucování, uznávání osvědčení a uznávání osvědčení vydaných zeměmi mimo EU.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 8. dubna 2008.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

* provozovatel: jakákoli právnická nebo fyzická osoba provozující nebo navrhující k provozování jedno nebo více letadel,

* osvědčení: jakékoli schválení, průkaz způsobilosti nebo jiný doklad vydaný jako výsledek certifikace,

* certifikace: každá forma uznání, že výrobek, část nebo zařízení, organizace či osoba jsou v souladu s použitelnými požadavky. Zahrnuje rovněž vydání odpovídajícího osvědčení potvrzujícího tento soulad,

* letiště: jakékoli místo, kde lze uskutečňovat letový provoz – od přistávacích drah až po velká mezinárodní letiště.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1–49)

Postupné změny nařízení (ES) č. 216/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72–84)

Poslední aktualizace 30.11.2015