Vnitřní trh a státní podpora – veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení o závazku veřejné služby stanoví:

Oblast působnosti

Nařízení se vztahuje na veřejné služby v přepravě cestujících autobusem a po železnici. Země EU ji však mohou uplatňovat i na veřejnou přepravu cestujících po vnitrozemských vodních cestách a v teritoriálních mořských vodách.

Smlouvy o veřejných službách a obecná pravidla

Uzavírání smluv o veřejných službách

Smlouvy o veřejných službách v železniční dopravě

Nařízení (EU) 2016/2338 změnilo toto nařízení zavedením zásady spravedlivého výběrového řízení i pro smlouvy o veřejných službách v železniční dopravě, což bylo předtím vyloučeno. Byla povolena dlouhá přechodná období, aby se orgány a provozovatelé mohli přizpůsobit novým pravidlům.

Přímé uzavírání smluv o železniční dopravě zůstává možné za výjimečných a dobře definovaných okolností, zejména pokud:

Přechodné období

Nepodmíněné, přímé uzavírání smluv o veřejných službách v železniční dopravě nebude možné od 25. prosince 2023.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Používá se od 3. prosince 2009, kromě článku 5 o uzavírání smluv o veřejných službách, který se používá od 3. prosince 2019.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1–13)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1370/2007 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1–64)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65–242)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243–374)

Viz konsolidované znění.

Sdělení Komise o výkladových pokynech pro nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (Úř. věst. L 92, 29.3.2014, s. 1–21)

Poslední aktualizace 01.10.2019