Dohody mezi EU a USA o letecké dopravě

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2007/339/ES o Dohodě mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé o letecké dopravě

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Přístup na trh: provozní práva a obchodní/provozní záležitosti

Přístup na trh: vlastnictví a kontrola

Regulační spolupráce

Dohoda také posiluje spolupráci mezi oběma stranami v těchto oblastech:

Dohoda také zahrnula jasný plán uvádějící neuzavřený seznam „položek přednostního zájmu“ pro jednání o dohodě ve druhé fázi.

Dohoda ve druhé fázi

Další jednání mezi EU a USA byla zahájena v roce 2008 a vedla k podpisu dohody ve druhé fázi v roce 2010. Tento protokol staví na první dohodě a zabývá se dalšími příležitostmi k investicím a přístupu na trh. Také posiluje rámec pro spolupráci v regulační oblasti, jako je bezpečnost, ochrana, sociální aspekty a zvláště ochrana životního prostředí, kde se obě strany dohodly na společném prohlášení o životním prostředí.

Norsko a Island přistoupily k dohodě v roce 2011.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Toto rozhodnutí se používá od 25. dubna 2007. Článek 25 Dohody o letecké dopravě o prozatímním provádění uvádí, že se strany dohodly uplatňovat tuto dohodu ode dne 30. března 2008.

KONTEXT

Před uzavřením dohody v roce 2007 se vztahy s USA v letecké dopravě řídily bilaterálními dohodami mezi zeměmi EU a USA. Šestnáct zemí EU již uzavřelo dohodu o „otevřeném nebi“. Ukázalo se však, že tento roztříštěný přístup je překážkou, která brání vytvoření skutečného jednotného trhu.

V roce 2002 Soudní dvůr Evropské unie vynesl rozsudky v případech, které mu předložila Evropská komise (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 a C-476/98). Rozsudky vyjasnily rozdělení vnějších kompetencí mezi EU a jejími zeměmi a vyjasnily některé otázky týkající se svobody usazování.

Komise tedy dostala mandát vyjednat dohodu o letectví s USA, která by se vztahovala na EU jako celek.

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

právo 3. svobody: pokud jde o pravidelné služby mezinárodní letecké dopravy, jedná se o právo nebo výsadu, kterou jedna země uděluje druhé, přistát na území první země se spojem pocházejícím z domovské země dopravce.

právo 4. svobody: pokud jde o pravidelné služby mezinárodní letecké dopravy, jedná se o právo nebo výsadu, kterou jedna země uděluje druhé, vzlétnout z území první země se spojem mířícím do domovské země dopravce.

právo 5. svobody: pokud jde o pravidelné služby mezinárodní letecké dopravy, jedná se o právo nebo výsadu, kterou jedna země uděluje druhé, přistát či vzlétnout z území první země se spojem pocházejícím z nebo mířícím do země mimo EU.

právo 7. svobody: pokud jde o pravidelné služby mezinárodní letecké dopravy, jedná se o právo nebo výsadu, kterou jedna země uděluje druhé, provozovat lety mezi územím poskytující země a jakékoli země, která není členem EU. Není přitom požadováno, aby tato služba propojovala nebo prodlužovala jinou službu do nebo z domovské země dopravce.

Společný evropský letecký prostor: zahrnuje země EU, Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Island, Černou Horu, Norsko, Srbsko a Prozatímní správní misi Organizace spojených národů v Kosovu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě 2007/339/ES ze dne 25. dubna 2007 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé o letecké dopravě (Úř. věst. L 134, 25.5.2007, s. 1–3)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě 2010/465/EU ze dne 24. června 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu, kterým se mění Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé o letecké dopravě (Úř. věst. L 223, 25.8.2010, s. 1–2)

Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím a jeho členskými státy o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007 (Úř. věst. L 223, 25.8.2010, s. 3–19)

Rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě 2011/708/EU ze dne 16. června 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Doplňkové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě (Úř. věst. L 283, 29.10.2011, s. 1–2)

Poslední aktualizace 18.12.2016