Námořní bezpečnost: Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) usiluje o zajištění vysoké, jednotné a účinné úrovně námořní bezpečnosti a zabezpečení v Evropské unii (EU). Jejím úkolem je též zabraňovat znečištění a reagovat na znečištění způsobované loděmi nebo zařízeními pro těžbu ropy nebo plynu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost.

PŘEHLED

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) usiluje o zajištění vysoké, jednotné a účinné úrovně námořní bezpečnosti a zabezpečení v Evropské unii (EU). Jejím úkolem je též zabraňovat znečištění a reagovat na znečištění způsobované loděmi nebo zařízeními pro těžbu ropy nebo plynu.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení zakládá agenturu EMSA, která sídlí v Lisabonu. Agentura poskytuje technickou pomoc a podporu Evropské komisi a zemím Evropské unie (EU) v oblasti rozvoje, uplatňování a hodnocení právních předpisů EU týkajících se námořní bezpečnosti, zabezpečení a znečištění.

KLÍČOVÉ BODY

EMSA má hlavní a podpůrné úkoly.

Hlavní úkoly zahrnují:

pomoc při přípravných pracích pro aktualizaci a tvorbu příslušných právních předpisů EU,

návštěvy a inspekce v zemích EU pro účinné provádění příslušných závazných právních aktů EU,

školicí činnosti a technickou pomoc pro vnitrostátní správní orgány,

podporu opatření reagujících na znečištění v případech znečištění způsobených loděmi a zařízeními pro těžbu ropy nebo plynu (EMSA poskytuje provozní pomoc pouze na žádost postižené země).

EMSA provozuje rovněž evropské datové centrum pro identifikaci a sledování lodí na velké vzdálenosti a systém EU pro výměnu námořních informací (SafeSeaNet). Agentura může rovněž poskytovat provozní podporu v souvislosti s vyšetřováními tam, kde došlo k úmrtím nebo vážným zraněním.

Podpůrné úkoly

EMSA tyto úkoly přijímá pouze v případě, že vytvářejí podstatnou přidanou hodnotu a předcházejí zdvojování úsilí a neporušují práva a povinností zemí EU. Tyto úkoly se týkají záležitostí ochrany životního prostředí, programu pro pozorování Země GMES (nyní Copernicus) a vnitrozemských vodních cest.

Návštěvy a inspekce agentury EMSA

S cílem pomoci Komisi a vnitrostátním správním orgánům při kontrole účinného provádění předpisů EU a zajistit vysokou a jednotnou úroveň bezpečnosti vykonává EMSA návštěvy jednotlivých zemí. Provádí inspekce s klasifikačními společnostmi, jakož i inspekce ve třetích zemích v souvislosti s výcvikem a vydáváním osvědčení pro námořníky.

Struktura

EMSA je instituce EU a má právní subjektivitu. Jejími pracovníky jsou úředníci přijímaní agenturou, úředníci EU a státní zaměstnanci zemí EU, kteří jsou do agentury dočasně přidělováni nebo vysíláni. V čele stojí výkonný ředitel, který je při výkonu svých povinností zcela nezávislý.

Ve správní radě jsou zástupci Komise a každé země EU, z nichž všichni mají hlasovací právo. Jsou v ní též zástupci Islandu a Norska a odborníci ze čtyř námořních odvětví. Ti však nemohou hlasovat. Funkční období členů správní rady je pětileté a lze ho jednou obnovit.

Rozpočet

Nařízení (EU) č. 911/2014 stanovuje víceletý plán financování ve výši 160,5 milionu EUR na to, aby EMSA mohla v období 2014-2020 reagovat na znečišťování. Celkový rozpočet agentury EMSA zahrnuje hlavní příspěvek z rozpočtu EU a další příspěvky od nečlenských zemí EU, které se podílejí na její práci. Agentura si může též účtovat poplatky za publikace, výcvik a jakékoli další služby, které poskytuje.

KONTEXT

V evropských vodách se staly dvě havárie (Erika v roce 1999 a Prestige v roce 2002), které měly za následek únik ropy. Obě závažně poškodily životní prostředí a hospodářství francouzského a španělského pobřeží. To urychlilo zřízení agentury EMSA v roce 2003, aby bylo zajištěno, že Evropa bude připravena na dalekosáhlé úniky ropy.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1406/2002

25. 8. 2002

-

Úř. věst. L 208 ze dne 5. 8. 2002, s. 1-9

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1644/2003

1. 10. 2003

-

Úř. věst. L 245 ze dne 29. 9. 2003, s. 10-12

Nařízení (ES) č. 724/2004

19. 5. 2004

-

Úř. věst. L 129 ze dne 29. 4. 2004, s. 1-5.

Nařízení (ES) č. 2038/2006

31. 12. 2006

-

Úř. věst. L 394 ze dne 30. 12. 2006, s. 1-4

Nařízení (EU) č. 100/2013

1. 3. 2013

-

Úř. věst. L 39 ze dne 9. 2. 2013, s. 30-40

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1406/2002 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2014 ze dne 23. července 2014 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění moře z lodí a ze zařízení pro těžbu ropy nebo plynu (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 115-120).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131, 28.5.2009. s. 57-100).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání ((Úř. věst. L 255, 30.9.2005. s. 11-21).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10-27).

Poslední aktualizace: 04.01.2015