Infrastruktura přístavů: zvýšení zabezpečení přístavů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2005/65/ES o zvýšení zabezpečení přístavů

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na lidi, infrastrukturu a vybavení (včetně dopravních prostředků) v přístavech a přilehlých oblastech.

Bezpečnostní orgán přístavu a plán zabezpečení přístavu

Stupně zabezpečení

Bezpečnostní technik přístavu

Pro každý přístav schválí země EU bezpečnostního technika.

Je-li to možné, má každý přístav svého bezpečnostního technika přístavu. Pokud je to však potřebné, může mít několik přístavů společného bezpečnostního technika.

Tito technici plní úlohu kontaktního bodu pro otázky zabezpečení přístavu a měly by mít dostatečné pravomoci a znalosti o dané oblasti, aby mohli v přiměřené míře zajistit a koordinovat zřízení, aktualizaci a vyhodnocení přezkumů hodnocení zabezpečení přístavu a plánů zabezpečení přístavu.

Přezkumy

Země EU musí zajistit případný přezkum hodnocení zabezpečení přístavu a plánů zabezpečení přístavu pokaždé, když se objeví změny související se zabezpečením, a nejméně jednou za 5 let.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 15. prosince 2005 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 15. června 2007.

KONTEXT

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

Sdělení Komise — Pokyny pro ochranu zdraví, repatriaci a cestování pro námořníky, cestující a jiné osoby na palubách lodí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů (Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 28–39)

Následné změny směrnice 2005/65/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu – Hodnotící zpráva o provádění směrnice o zvýšení zabezpečení přístavů (KOM(2009)002 v konečném znění, 20.1.2009)

Nařízení Komise (ES) č. 324/2008 ze dne 9. dubna 2008, kterým se stanoví revidované postupy provádění inspekcí Komise v oblasti námořní bezpečnosti (Úř. věst. L 98, 10.4.2008, s. 5–10)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 04.05.2020