Bezpečnost silničního provozu: řidičské průkazy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice slouží k těmto účelům:

Vzájemné uznávání průkazů

Průkazy vydané zeměmi EU musejí být vzájemně uznávány. Níže jsou uvedeny skupiny řidičských průkazů:

Tabulka rovnocennosti těchto skupin a skupin, které jsou uvedeny v průkazech vydaných v zemích EU před uplatněním této směrnice, je obsažena v rozhodnutí (EU) 2016/1945.

Podmínky pro vydávání průkazů

Zkušební komisaři

Změny po vypuknutí pandemie COVID-19

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 19. ledna 2007 a musela nabýt podoby zákona v zemích EU do 19. ledna 2011. Země EU musejí uplatňovat pravidla uvedená v této směrnici ode dne 19. ledna 2013.

KONTEXT

Další informace naleznete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18–60)

Postupné změny směrnice 2006/126/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10–24)

Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1945 ze dne 14. října 2016 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (Úř. věst. L 302, 9.11.2016, s. 62–162)

Nařízení Komise (EU) č. 575/2014 ze dne 27. května 2014 o změně nařízení (EU) č. 383/2012, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 47–49)

Nařízení Komise (EU) č. 383/2012 ze dne 4. května 2012, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip) (Úř. věst. L 120, 5.5.2012, s. 1–11)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 22.09.2020