Občanskoprávní odpovědnost za škody způsobené znečištěním ropou: úmluva o ropných palivech

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2002/762/ES, kterým se země EU zmocňují k podpisu, ratifikaci nebo přistoupení k úmluvě o ropných palivech

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Toto rozhodnutí zmocňuje země EU k podpisu, ratifikaci nebo přistoupení k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy (úmluva o ropných palivech) z roku 2001.

KLÍČOVÉ BODY

Úmluva o ropných palivech byla přijata pod záštitou Mezinárodní námořní organizace (IMO) s cílem zajistit přiměřenou, okamžitou a účinnou náhradu těm, kdo utrpěli škodu způsobenou únikem ropných látek přepravovaných jako palivo v nádržích lodí.

Soulad s pravidly EU

Oblast působnosti

Úmluva se vztahuje na:

Nevztahuje se na válečné lodě, pomocné válečné ani jiné lodě vlastněné některou zemí. Nicméně každá země, která je jednou ze stran úmluvy, se může rozhodnout použít ji na uvedené lodě.

Odpovědnost majitele lodi

Majitel lodi je v době nehody odpovědný za veškeré škody způsobené znečištěními převáženými ropnými palivy. Majitel lodi však unikne odpovědnosti, pokud může prokázat, že:

Povinné pojištění nebo finanční záruka

Příslušnost a výkon rozhodnutí

Lhůty

ODKDY SE ÚMLUVA POUŽIJE?

Rozhodnutí Rady vyzvalo země EU k přijetí nezbytných kroků, aby ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení uložily do 30. června 2006.

ÚČINEK

V roce 2015 v souladu s rozhodnutím Rady ratifikovalo/přistoupilo k úmluvě všech 28 zemí EU.

AKT

Rozhodnutí Rady 2002/762/ES ze dne 19. září 2002, kterým se členské státy zmocňují v zájmu Společenství k podpisu, ratifikaci nebo přistoupení k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001 (úmluva o ropných palivech) (Úř. věst. L 256, 25.9.2002, s. 7–8)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1-32)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1215/2012 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 14.03.2016