Zneužívání trhu

Tato směrnice chce zaručit integritu evropských finančních trhů a posílit důvěru investorů v ně. Jejím cílem je v rámci boje proti zneužívání trhu vytvořit spravedlivé podmínky hospodářské soutěže pro všechny hospodářské subjekty členských států.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Tato směrnice se snaží zabránit veškerému zneužívání trhu, aby se zachovalo řádné fungování finančních trhů Evropské unie.

Tato směrnice se nepoužije na operace prováděné:

Podmínky zákazu zneužívání trhu

O zneužití trhu se jedná v případě, kdy byli investoři přímo či nepřímo poškozeni někým, kdo:

Takové jednání totiž může poškodit obecnou zásadu, podle níž všichni investoři musí mít rovnocenné podmínky.

Členské státy tedy zakazují každé osobě, která drží informace:

Tyto zákazy se nevztahují ani na obchodování s vlastními akciemi v rámci programů „zpětného odkupu“, ani na opatření za účelem stabilizace finančního nástroje.

Řízení informací o emitentech finančních nástrojů

Emitenti finančních nástrojů musí co nejdříve uveřejnit informace, které se přímo týkají uvedených emitentů, a umístit je na své internetové stránky. Pokud emitent sdělí důvěrnou informaci třetí osobě při běžném výkonu svého zaměstnání, musí být tato informace uveřejněna.

Emitenti musí také vypracovat seznam osob, které pro ně pracují, a mají tedy přístup k důvěrným informacím.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) má možnost vytvářet prováděcí technické normy s cílem zajistit stejné podmínky provádění aktů přijatých Komisí.

Spolupráce

Směrnice stanoví, že každý členský stát určí jediný orgán pro regulaci a dohled se stanoveným minimem společných pravomocí. Tyto orgány používají metody sbližování v boji proti zneužívání trhu a spoléhají se na vzájemnou pomoc při stíhání porušení zákazů, zejména v rámci přeshraničních činností. Proces dohledu v oblasti správní spolupráce může přispívat zvláště k boji proti teroristickým činům. Příslušné orgány spolupracují s ESMA.

Sankce

Jednání, které zakládá skutkovou podstatu zneužití trhu, musí být v různých členských státech postihováno podobně.

Pokud příslušný orgán přijme správní opatření nebo uvalí sankci, informuje o tom ESMA. Pokud se tato sankce týká investičního podniku schváleného podle směrnice o trzích finančních nástrojů, ESMA připojí odkaz na tuto sankci do rejstříku investičních podniků.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2003/6/ES

12. 4. 2003

12. 10. 2004

Úř. věst. L 96 ze dne 12. 4. 2003

Pozměňovací akty

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2008/26/ES

21. 3. 2008

-

Úř. věst. L 81 ze dne 20. 3. 2008

Směrnice 2010/78/EU

4. 1. 2011

31. 12. 2011

Úř. věst. L 331 ze dne 15. 12. 2010

Postupné změny a opravy směrnice 2003/6/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/26/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2003/6/ES o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Úř. věst. L 81 ze dne 20.3.2008).

Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí osob s řídicí odpovědností a oznamování podezřelých transakcí (Úř. věst. L 162 ze dne 30.4.2004). Tato směrnice definuje kritéria, která je třeba zohlednit při posuzování tržních postupů pro použití čl. 6 odst. 10 směrnice 2003/6/ES. Postupy účastníků trhu musí být v souladu se zásadami poctivosti a hospodárnosti, aby chránily tržní integritu. Tyto postupy nesmí ohrozit integritu jiných, souvisejících trhů Evropské unie.

Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem (Úř. věst. L 339 ze dne 24.12.2003). Tato směrnice stanoví podrobná kritéria pro určování informací přesné povahy, které by mohly mít dopad na ceny. Dále uvádí souhrn faktorů, které je třeba brát v úvahu při zkoumání, jestli určité jednání představuje manipulaci s trhem. Emitentům směrnice ukládá prostředky a lhůty pro uveřejňování důvěrných informací a konkrétní případy, kdy smějí uveřejnění těchto informací pozdržet, aby chránili své oprávněné zájmy.

Směrnice Komise 2003/125/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o poctivé předkládání investičních doporučení a uveřejňování střetu zájmů (Úř. věst. L 339 ze dne 24.12.2003). Tato směrnice stanoví normy pro poctivé předkládání investičních doporučení a uveřejňování střetu zájmů. Činí rozdíl mezi osobami, které vypracovávají investiční doporučení (a musí dodržovat přísnější normy), a osobami, které šíří doporučení vypracovaná třetími osobami. V souladu s článkem 6 směrnice o zneužití trhu tato druhá prováděcí směrnice zohledňuje právní úpravy včetně samoregulace, které podléhá novinářská profese. To znamená, že úzce specializovaná kategorie finančních novinářů, kteří vypracovávají nebo šíří investiční doporučení, musí dodržovat jisté obecné zásady. Jsou ovšem stanovena ochranná opatření a schváleno použití samoregulačních mechanismů, aby se určilo, jak mají být tyto obecné zásady uplatňovány. Cílem takového řešení je zachovat svobodu tisku a přitom chránit investory a emitenty před jakoukoli hrozbou manipulace s trhem ze strany novinářů.

Poslední aktualizace: 01.04.2011