Práva cestujících v železniční přepravě

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Cílem směrnice je stanovit práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě za účelem jejich ochrany obzvláště v případě narušení cesty a zlepšit efektivitu a přitažlivost služeb železniční přepravy.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Práva cestujících

Cestující v železniční dopravě mají následující základní práva:

Přepravní smlouva a informace

Cestujícím by měly být poskytnuty jasné a přístupné informace:

Informace poskytované osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace budou dostupné v přístupném formátu.

Zpoždění a odřeknutí spoje

V případě, že zpoždění příjezdu do cílového místa bude větší než 60 minut, mají cestující právo na:

Pokud si cestující nezvolí náhradu jízdného, ale pokračování v cestě, mohou požadovat minimální odškodnění odpovídající:

V případě zpoždění příjezdu nebo odjezdu delšího než 60 minut mají cestující právo:

Osoby se zdravotním postižením nebo omezenou schopností pohybu a orientace

Právní předpisy EU týkající se práv cestujících zajistí, aby osoby se zdravotním postižením nebo omezenou schopností pohybu a orientace byly schopny cestovat způsobem srovnatelným s ostatními občany. Nařízení jim proto uděluje následující práva:

Bezpečnost, stížnosti a kvalita dopravních služeb

Prosazování zeměmi EU

Země EU musí určit nezávislý subjekt nebo subjekty pověřené prosazováním nařízení. Cestující mohou podat stížnost u kteréhokoliv z těchto subjektů, pokud mají pocit, že jejich práva nebyla dodržena.

Země EU musí rovněž stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení nařízení.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Platí ode dne 3. prosince 2009.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14–41)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1371/2007 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění) (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32–77)

Viz konsolidované znění.

Sdělení Komise – Pokyny pro výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. C 220, 4.7.2015, s. 1–10)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Výjimky udělené členskými státy na základě nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě (COM(2015) 117 final, 11.3.2015)

Poslední aktualizace 19.03.2020