Evropský bankovní výbor

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2004/10/ES, kterým se zřizuje Evropský bankovní výbor

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Toto rozhodnutí zřizuje Evropský bankovní výbor (EBC), poradní výbor, který Evropské komisi pomáhá a radí v otázkách politik souvisejících s bankovnictvím v Evropské unii (EU). EBC je s Komisí přímo spojen a pomáhá jí přijímat prováděcí opatření pro směrnice a nařízení EU.

KLÍČOVÉ BODY

Úloha

Složení

Jednací řád

V roce 2014 EBC svůj jednací řád změnila. Zahrnuje takové aspekty, jako je:

EBC nahradil dřívější Poradní výbor pro bankovnictví.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 13. dubna 2005 (což je datum, kdy vstoupila v platnost směrnice 2005/1/ES, která mimo jiné nahradila Poradní výbor pro bankovnictví ECB).

KONTEXT

Další informace o ECB najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Komise 2004/10/ES ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského bankovního výboru (Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 36–37)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby (Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9–17)

Poslední aktualizace 04.10.2016