Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb do roku 2016

Směrnice 2004/17/ES se dotýká potřeby zajistit otevření trhu, jakož i spravedlivou rovnováhu v zadávání zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Směrnice 2014/25/EU nahrazuje uvedenou směrnici, která nicméně zůstává použitelná, a to až do provedení této směrnice v členských státech, jež má proběhnout nejpozději k 18. dubnu 2016.

AKT

Směrnice 2004/17/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

PŘEHLED

Směrnice 2004/17/ES o zvláštních odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (tzv. zvláštní odvětví) se vztahuje na zadávání zakázek ze strany zadavatelů v příslušných odvětvích, a to v oblasti:

Nevztahuje se však na koncese na stavební práce nebo služby, které jsou upraveny směrnicí 2014/23/EU.

Zadavatelé

Směrnice o zvláštních odvětvích se vztahuje na:

Přílohy směrnice obsahují nikoli vyčerpávající seznamy zadavatelů.

Dotčené činnosti

Směrnice se vztahuje zejména na poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služby veřejnosti v těchto odvětvích:

Vztahuje se také na:

Je důležité zmínit, že na zakázky zadávané v příslušných odvětvích se směrnice již nevztahuje tehdy, existuje-li účinná hospodářská soutěž schválenározhodnutím Komise o účinné hospodářské soutěži v určitém členském státě nebo pro určité odvětví.

Prahové hodnoty revidované každé dva roky

Směrnice se vztahuje na veřejné zakázky, jejichž odhadovaná hodnota, bez DPH, je rovna nebo vyšší než následující prahové hodnoty:

Kritéria pro zadávání zakázek

Kritéria, podle kterých zadavatelé zadávají zakázky, jsou:

Povinnost zveřejňování a transparentnost

Tato povinnost se týká zejména zveřejňování oznámení podle standardních pravidel Komise, dostupných v Informačním systému pro evropské veřejné zakázky (SIMAP). Existuje několik typů:

Pro každou smlouvu musí zadavatel být také schopen zdůvodnit svá rozhodnutí a uchovávat veškeré příslušné informace po dobu nejméně čtyř let. Při nejbližší příležitosti uvědomí:

Technické specifikace

Technické specifikace musí definovat požadované vlastnosti materiálu, dodávky nebo služby tak, aby splňovaly využití, pro něž jsou určeny. Musí být uvedeny ve smluvní dokumentaci (vyhlášení zakázky, specifikace nebo dodatečné dokumenty) a nesmí vytvářet neodůvodněné překážky pro hospodářskou soutěž.

Podmínky účasti

Evropské právní předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek stanoví podmínky, jež lze požadovat při účasti na zadávání veřejných zakázek. Tyto podmínky mají za cíl zjistit dispozice hospodářských subjektů pro účast ve smlouvě na základě kritérií týkajících se hospodářské a finanční schopnosti a odborných a technických kapacit.

Účelem podmínek účasti je rovněž boj proti podvodům a korupci. Každý hospodářský subjekt odsouzený za účast ve zločinném spolčení, korupci, podvod nebo praní špinavých peněz je zadavatelem systematicky vyloučen ze zadávání veřejných zakázek.

Hospodářský subjekt může být také vyloučen z účasti na zadávání veřejných zakázek, pokud:

Postupy zadávání veřejných zakázek

Existují různé postupy pro zadávání veřejných zakázek:

V určitých konkrétních případech uvedených ve směrnici mohou zadavatelé rovněž udělit zakázky bez předchozí výzvy k účasti v soutěži.

Soutěže v odvětví služeb

Směrnice se vztahuje na soutěže pro zadávání zakázek na služby nad 414 000 EUR.

Zadavatel uveřejní vyhlášení soutěže v souladu s předpisy pro postup zadávání veřejných zakázek a o projektech je informován až po skončení lhůty na anticipovanou prezentaci.

Kritéria pro zadání zakázky jsou jasná, nediskriminační a zajišťují skutečnou soutěž. Porota se musí skládat výhradně z odborně kvalifikovaných a nezávislých osob.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2004/17/ES

30.4.2004

31.1.2006

Úř. věst. L 134 ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2005/51/ES

21.10.2005

31.1.2006

Úř. věst. L 257 ze dne 1. 10. 2005

Nařízení (ES) č. 2083/2005

1.1.2006

-

Úř. věst. L 333 ze dne 20. 12. 2005

Nařízení (ES) č. 1422/2007

1.1.2008

-

Úř. věst. L 317 ze dne 5. 12. 2007

Směrnice 2009/81/ES

21.8.2009

21.8.2011

Úř. věst. L 216 ze dne 20. 8. 2009

Nařízení (ES) č. 1177/2009

1.1.2010

-

Úř. věst. L 314 ze dne 1. 12. 2009

Nařízení (EU) č. 1251/2011

1.1.2012

-

Úř. věst. L 319 ze dne 2. 12. 2011

Nařízení (EU) č. 1336/2013

1.1.2014

-

Úř. věst. L 335 ze dne 14. 12. 2013

Postupné změny a opravy směrnice 2004/17/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014)

Poslední aktualizace: 02.06.2014