Pravidla pro veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby

Cílem tohoto právního předpisu je zajistit otevřený trh pro veřejné zakázky, stejně jako spravedlivé uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

PŘEHLED

Směrnice 2004/18/ES stanoví pravidla Evropské unie (EU) pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Jejím cílem je zajistit, aby postup zadávání veřejných zakázek byl spravedlivý a otevřený pro uchazeče odkudkoli v EU.

Rozsah

Tento právní předpis se vztahuje na většinu veřejných zakázek kromě služeb (voda, doprava, energie a poštovní služby), telekomunikací, koncese na služby (například provoz stávajícího parkoviště) a určitých zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti.

4 typy řízení

Transparentnost

Transparentnost je zajištěna zveřejňováním oznámení o veřejných zakázkách v Úředním věstníku EU a v databázi TED a také na vnitrostátní úrovni. Všechna zveřejněná oznámení musí obsahovat identické informace, aby žádný uchazeč nebyl ve výhodě. Oznámení obsahují například tyto informace:

Udělení zakázky

Zakázky se udělují na základě:

Prahové hodnoty

Zahrnuty jsou všechny veřejné zakázky o hodnotě přesahující daný práh. Prahové hodnoty se vypočítávají každé 2 roky.

K 1. lednu 2014 jsou hlavní prahové hodnoty pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, podle změn uvedených v nařízení (EU) č. 1336/2013, následovné:

Ústřední orgány státní správy

Zakázky na dodávky zadané ústředními orgány státní správy, které působí v oblasti obrany: i) v souvislosti s výrobky vyjmenovanými v příloze V: 134 000 EUR; ii) v souvislosti s jinými výrobky: 207 000 EUR.

Jiní než ústřední veřejní zadavatelé

Směrnice 2004/18/ES zůstává v platnosti do 18. 4. 2016, což je datum, kdy vstoupí v platnost nová směrnice, která ji nahradí (směrnice 2014/24/EU).

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114–240)

Postupné změny a opravy směrnice 2004/18/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1–113)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94,28.3.2014, s. 65–242)

Poslední aktualizace 30.09.2015