Zadávání veřejných zakázek a koncesí: přezkumné řízení

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 89/665/EHS o použití přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Požaduje po zemích EU, aby zajistily rychlý a účinný přezkum rozhodnutí o zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí a předběžných procedurálních rozhodnutí v tom kontextu v případě, že porušily právo EU v oblasti veřejných zakázek.

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 3. ledna 1990. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 21. prosince 1991.

KONTEXT

AKT

Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33–35)

Postupné změny směrnice 89/665/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění (které obsahuje pouze změny zavedené do směrnice 2007/66/ES včetně) má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14–20). Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1–64). Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65–242). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.03.2016