Maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

Pro zajištění vysokých úrovní veřejného zdraví určuje Evropská unie (EU) v tomto právním předpisu maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách. Kontaminující látky jsou látky, které nebyly do potravin přidány záměrně, ale dostaly se do nich v průběhu jejich výroby, balení, přepravy atd.

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.

PŘEHLED

Pro zajištění vysokých úrovní veřejného zdraví určuje Evropská unie (EU) v tomto právním předpisu maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách. Kontaminující látky jsou látky, které nebyly do potravin přidány záměrně, ale dostaly se do nich v průběhu jejich výroby, balení, přepravy atd.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanovuje maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách zejména na ochranu zdraví těch nejcitlivějších skupin obyvatelstva, tj. dětí, starších osob a těhotných žen.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Nařízení zahrnuje následující kontaminující látky:

Limity

Potraviny s vyššími limity kontaminujících látek, než jsou limity specifikované v příloze tohoto právního předpisu, se nesmí prodávat. Tyto limity se vztahují na jedlou část potravin a uplatní se i na vícesložkové nebo zpracované, sušené nebo naředěné potraviny.

Nařízení stanovuje i nejnižší maximální limity kontaminujících látek, kterých je možné rozumně dosáhnout při dodržování správných výrobních postupů a správných zemědělských postupů (ALARA (z angl. „as low as reasonably achievable“, na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni).

Zákaz mísení

Označování

Označení jader podzemnice olejné, jiných olejnin, skořápkových plodů, sušeného ovoce, rýže a kukuřice prodávaných jako potraviny, které musí být před lidskou spotřebou podrobeny třídění nebo jinému fyzikálnímu ošetření, musí obsahovat slova „výrobek musí být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka vytříděn nebo jinak fyzikálně ošetřen za účelem snížení kontaminace aflatoxiny“.

Označení jader podzemnice olejné, jiných olejnin, produktů získaných z olejnin a obilovin musí uvádět použití a identifikační kód dávky.

Výjimky

Některé země EU mohou překračovat limity dioxinů a PCB u některých ryb a rybích výrobků pocházejících z Baltského moře a určených ke spotřebě na jejich území. Jejich označení musí upozorňovat na možná rizika pro zdraví spotřebitelů.

Testování

Země EU musí testovat úrovně dusičnanů v zelenině, která je pravděpodobně obsahuje ve významném množství (zejména zelenou listovou zeleninu). Výsledky musí posílat Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 9. ledna 2007.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných kontaminujícím látkám.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1881/2006

9. 1. 2007

Použitelné od 1. 3. 2007

Úř. věst. L 364 ze dne 20. 12. 2006, s. 5-24

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1126/2007

30. 9. 2007

-

Úř. věst. L 255 ze dne 29. 9. 2007, s. 14-17

Nařízení (ES) č. 629/2008

23. 7. 2008

-

Úř. věst. L 173 ze dne 3. 7. 2008, s. 6-9

Nařízení (EU) č. 165/2010

9. 3. 2010

-

Úř. věst. L 50 ze dne 27. 2. 2010, s. 8-12

Nařízení (EU) č. 420/2011

20. 5. 2011

-

Úř. věst. L 111 ze dne 30. 4. 2011, s. 3-6

Nařízení (EU) č. 1258/2011

23. 12. 2011

-

Úř. věst. L 320 ze dne 3. 12. 2011, s. 15-17

Nařízení (EU) č. 1259/2011

23. 12. 2011

-

Úř. věst. L 320 ze dne 3. 12. 2011, s. 18-23

Nařízení (EU) č. 594/2012

26. 7. 2012

-

Úř. věst. L 176 ze dne 6. 7. 2012, s. 43-45

Nařízení (EU) č. 1058/2012

3. 12. 2012

-

Úř. věst. L 313 ze dne 13. 11. 2012, s. 14-15

Nařízení (EU) č. 1067/2013

20. 11. 2013

-

Úř. věst. L 289 ze dne 31. 10. 2013, s. 56-57

Nařízení (EU) č. 212/2014

27. 3. 2014

-

Úř. věst. L 67 ze dne 7. 3. 2014, s. 3-4

Nařízení (EU) č. 362/2014

30. 4. 2014

-

Úř. věst. L 107 ze dne 10. 4. 2014, s. 56-56

Nařízení (EU) č. 488/2014

2. 6. 2014

-

Úř. věst. L 138 ze dne 13. 5. 2014, s. 75-79

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1881/2006 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1-3).

Poslední aktualizace 20.04.2015