Rezidua pesticidů v potravinách a krmivech

Na všechny potraviny určené pro lidskou potřebu nebo ke krmení zvířat v Evropské unii se vztahuje maximální limit reziduí pesticidů v jejich složení, aby se zajistila ochrana lidského zdraví a zdraví zvířat. Právní předpis EU reguluje limity, které se vztahují na potraviny, a stanovuje maximální limit uplatňovaný automaticky.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.

PŘEHLED

Na všechny potraviny určené pro lidskou potřebu nebo ke krmení zvířat v Evropské unii se vztahuje maximální limit reziduí pesticidů v jejich složení, aby se zajistila ochrana lidského zdraví a zdraví zvířat. Právní předpis EU reguluje limity, které se vztahují na potraviny, a stanovuje maximální limit uplatňovaný automaticky.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanoví maximální množství reziduí pesticidů přípustné v produktech živočišného nebo rostlinného původu určeného pro lidskou potřebu nebo ke krmení zvířat. Tyto maximální limity reziduí (MLR), které jsou stanoveny Evropskou komisí, zahrnují:

MLR pro všechny plodiny a pesticidy lze najít v databázi MLR.

Potraviny zahrnuté v tomto nařízení

Právní předpis zahrnuje všechny produkty, které jsou určeny pro lidskou spotřebu nebo ke krmení zvířat a jsou uvedeny v příloze I.

Na tyto produkty se stanovené limity nevztahují, pokud jsou určeny pro:

Výjimky

Určité látky, které Komise uvádí (příloha VII), mohou být povoleny, i když přesahují MLR, a to za těchto podmínek:

Hodnocení bezpečnosti

Za hodnocení bezpečnosti nových žádostí o MLR je odpovědný Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Toto hodnocení vychází z jejich toxicity, maximálních hodnot očekávaných v potravinách a ve stravě spotřebitelů. Na základě stanoviska EFSA vydává Komise nařízení, kterým stanoví nové MLR nebo mění či ruší MLR stávající.

Odběr vzorků

EU má program, v rámci nějž se každý rok kontroluje schválený seznam výrobků s cílem zajistit dodržování MLR pesticidů.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 5. dubna 2005.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části o maximálních limitech reziduí a na internetových stránkách EFSA.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 396/2005

5. 4. 2005

-

Úř. věst. L 70 ze dne 16. 3. 2005, s. 1-16

Postupné změny a opravy nařízení č. (ES) 396/2005 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 400/2014 ze dne 22. dubna 2014 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2015, 2016 a 2017 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Úř. věst. L 119 ze dne 23.4.2014, s. 44-56).

Poslední aktualizace 23.04.2015