Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) – jak EU reguluje chemické látky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1907/2006 – o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a zřízení Evropské agentury pro chemické látky

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení REACH (zkratka označující registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) stanoví komplexní právní rámec pro výrobu a používání chemických látek v Evropě. Přesouvá odpovědnost za zajištění bezpečnosti chemických látek vyrobených v EU, dovezených do EU a prodávaných a používaných v EU z orgánů veřejné správy na příslušné odvětví. Dále rovněž:

KLÍČOVÉ BODY

V roce 2013 provedla Evropská komise hodnocení prvních pěti let platnosti nařízení REACH a dospěla k závěru, že až do 1. června 2018, což je termín pro registraci určitých látek, není nutné provádět významné přepracování.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. června 2007.

KONTEXT

Chemický průmysl je jedním z největších výrobních odvětví v EU. Sehrává klíčovou úlohu v našem každodenním životě a v oblasti celkové konkurenceschopnosti hospodářství. EU zavedla právní předpis, který umožňuje chemickému průmyslu (a rovněž širšímu výrobnímu průmyslu, který používá chemické látky) rozvoj a inovace a současně zajišťuje, aby jeho výrobky byly bezpečné pro lidi a životní prostředí.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3–280)

Následné úpravy a změny nařízení (ES) č. 1907/2006 a jeho příloh byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (ES) č. 771/2008 ze dne 1. srpna 2008, kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 206, 2.8.2008, s. 5–13)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1–739)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Úř. věst. L 107, 17.4.2008, s. 6–25)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1238/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se stanoví pravidla týkající se kvalifikace členů odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 280, 24.10.2007, s. 10)

Poslední aktualizace 06.04.2018