Mezinárodní obchod s nebezpečnými chemickými látkami (Rotterdamská úmluva)

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rotterdamská úmluva

Rozhodnutí 2003/106/ES o schválení Rotterdamské úmluvy

Rozhodnutí 2006/730/ES o uzavření Rotterdamské úmluvy

CO JE CÍLEM ÚMLUVY A ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Úmluva:

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Úmluva vstoupila v platnost dne 24. února 2004.

KONTEXT

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 29–47)

Rozhodnutí Rady 2003/106/ES ze dne 19. prosince 2002 o schválení Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 27–28)

Rozhodnutí Rady 2006/730/ES ze dne 25. září 2006 o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 299, 28.10.2006, s. 23–25)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60–106)

Postupné změny nařízení (EU) č. 649/2012 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 06.08.2020