Řešení hrozeb, které představují chemické látky (Stockholmská úmluva)

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách

Rozhodnutí 2006/507/ES – o uzavření Stockholmské úmluvy jménem Evropského společenství

CO JE CÍLEM ÚMLUVY A ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Úmluva vyžaduje po svých signatářích, aby:

Úmluva zřizuje:

Jakýkoli signatář může od úmluvy odstoupit 3 roky po tom, co vstoupila v platnost, podáním písemného oznámení s roční lhůtou.

EU plní své závazky úmluvy přijetím:

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Úmluva vstoupila v platnost dne pondělí 17. května 2004.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Perzistentní organické znečišťující látky: chemické látky používané v pesticidech a průmyslových procesech. Zůstávají aktivní spoustu let, značně se šíří a mají schopnost bioakumulace* a jsou nebezpečné pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí.
Bioakumulace: zvyšování koncentrace v tělech živých organismů.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 3–29)

Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1–2)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45–77)

Následné změny nařízení (EU) 2019/1021 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informační hodnotu.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu a aktualizaci druhého prováděcího plánu Evropské unie v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (COM(2018) 848 final, 4.1.2019)

Protokol o perzistentních organických znečišťujících látkách k úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 37–71)

Rozhodnutí Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004 o uzavření Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Společenství (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35–36)

Poslední aktualizace 04.09.2020