Závažné havárie s přítomností nebezpečných chemických látek

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je kontrolovat nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, zvláště chemických.

Tato směrnice, tzv. Seveso III, pozměnila předchozí směrnici Seveso-II (směrnice 96/82/ES), která na základě zkušeností z pozdějších havárií, např. v Bhópálu, Toulouse nebo Enschede, pozměnila původní směrnici Seveso (směrnice 82/501/EHS) vydanou potom, co katastrofická havárie v italském Sevesu v roce 1976 urychlila přijetí právního předpisu o prevenci a kontrole takových havárií.

KLÍČOVÉ BODY

Tyto právní předpisy byly změněny, aby veřejnosti poskytly silnější práva. Zajišťují jí lepší přístup k informacím o rizicích, která mohou vyvstat ze strany blízkých průmyslových zařízení, a o tom, jak reagovat v případě havárie.

Tyto informace, vysvětlující, jak budou znít varování a jak má veřejnost postupovat, musejí být k dispozici on-line.

Co se změnilo?

Právní úprava teď zahrnuje na dvanáct tisíc průmyslových lokalit po celé EU, kde jsou používány či skladovány chemické nebo petrochemické látky nebo kde dochází k rafinaci kovů.

Každá země EU musí zajistit opatření pro případ havárií v oblastech kolem průmyslových zařízení se značným množstvím nebezpečných výrobků.

Společnosti nakládající s těmito látkami v rozsahu převyšujícím jisté hraniční hodnoty musejí:

Nová právní úprava zároveň:

K čemu novelizace slouží?

Nejnovější právní předpisy zohledňují jisté evropské a mezinárodní změny technického rázu, pokud jde o způsob klasifikace chemických látek.

Kontext

S ohledem na velmi vysokou míru industrializace v EU přispěla směrnice Seveso k dosažení nízkého výskytu závažných havárií. Tato směrnice je obecně považována za měřítko politiky v oblasti průmyslových havárií a je vzorem pro právní předpisy v mnoha zemích po celém světě.

Další informace získáte zde:

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 13. srpna 2012. Země EU musí tato nová pravidla uplatňovat od 1. června 2015.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1–37)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise o používání směrnice 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek v členských státech za období 2012–2014 (COM(2017) 665 final ze dne 16. listopadu 2017)

Poslední aktualizace 04.06.2018