Odstraňování polychlorovaných bifenylů (PCB) a polychlorovaných terfenylů (PCT)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 96/59/ES – odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Harmonizuje právo o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)* a dekontaminaci nebo odstraňování zařízení, které je obsahuje.

KLÍČOVÉ BODY

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 16. září 1996. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 16. března 1998.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Polychlorované bifenyly (PCB) a polychlorované terfenyly (PCT): skupina vyráběných sloučenin, které se v minulosti používaly ve velké míře, především v elektrických zařízeních. Na konci 70. let 20. století byly v mnoha zemích z obav o životní prostředí zakázány.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31–35)

Postupné změny směrnice 96/59/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 2001/68/ES ze dne 16. ledna 2001, kterým se stanoví dvě referenční měřicí metody pro určení obsahu PCB podle čl. 10 písm. a) směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (Úř. věst. L 23, 25.1.2001, s. 31)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7–49)

Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace 13.02.2017