Geneticky modifikované organismy — sledovatelnost a označování

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů (GMO) a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z GMO

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Zavádí pravidla, která zajistí, že produkty obsahující GMO* a potraviny a krmiva z nich získané mohou být sledovány ve všech stadiích výroby a distribučního řetězce.

Pravidla se týkají označování, monitorování rizik pro životní prostředí a zdraví a možnosti stažení výrobků v případě potřeby.

KLÍČOVÉ BODY

Sledovatelnost

Sledovatelnost (schopnost sledovat GMO a produkty vyrobené z GMO ve všech stadiích výroby a distribučního řetězce) má klíčovou úlohu při poskytování informací a záruk týkajících se potravin/krmiv vyrobených z GMO spotřebitelům a obchodu s potravinami. Umožňuje jim informovanou volbu na základě přesného označování.

Na prodejce se vztahují tři hlavní požadavky:

Tyto informace by měly být poskytovány ve všech stadiích výroby a distribučního řetězce a uchovávány po dobu pěti let.

Označování

Obaly pro konečné spotřebitele nebo balené produkty obsahující GMO by měly být označeny: „Tento produkt obsahuje geneticky modifikované organismy (nebo jména organismů)“.

Inspekce a kontroly

Země EU musí provádět inspekce, kontroly vzorků a testy s cílem zajistit dodržování pravidel týkajících se označování GMO.

Každá země musí také stanovit účinné sankce, které se použijí při porušení těchto pravidel. Produkty mohou být staženy, pokud mají nepředvídané nepříznivé účinky na zdraví nebo na životní prostředí.

Vnitrostátní orgány dostávají technické pokyny vydané Evropskou komisí. Komise vede centrální registr referenčního materiálu GMO, který se používá k detekci GMO povolených v EU, a také informace o nepovolených GMO.

Výjimky

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 7. listopadu 2003.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Sledovatelnost a označování – pravidla EU.

KLÍČOVÝ POJEM

* Geneticky modifikované organismy – rostliny pěstované nebo živočichové chovaní za účelem vyššího výnosu nebo větší odolnosti proti chorobám, vytvořené modifikací jejich buněčného a genetického uspořádání.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24–28)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1830/2003 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1–39). Viz konsolidované znění.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: přezkum rozhodovacího procesu o geneticky modifikovaných organismech (GMO) (COM(2015) 176 final ze dne 22.4.2015)

Poslední aktualizace 18.04.2016