Geneticky modifikované potraviny a krmiva

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanoví pravidla pro to, jak se geneticky modifikované organismy (GMO) povolují a jak se na ně dohlíží a jak se geneticky modifikované potraviny a krmiva označují.

Cílem je chránit:

život a zdraví lidí,

zdraví a dobré životní podmínky zvířat,

životní prostředí a zájmy spotřebitelů.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení se vztahuje na:

GMO používané v potravinách nebo v krmivech,

potraviny nebo krmiva obsahující GMO,

potraviny nebo krmiva ze složek vyrobených z GMO nebo obsahujícísložky vyrobené z GMO .

Žádost o povolení

1.

Výrobci podávají jednu žádost zahrnující všechna použití: potraviny, krmiva a pěstování.

2.

Do 2 týdnů příslušný orgán v dané zemi EU potvrdí žadateli, že žádost obdržel a informuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

3.

EFSA má 6 měsíců na posouzení této žádosti.

Řízení rizik

Evropská komise zodpovídá za řízení rizik.

Na základě posouzení EFSA Komise připraví doporučení pro přijetí nebo zamítnutí žádosti.

Pokud výbor návrh akceptuje, Komise jej přijme. Pokud ne, Rada posoudí návrh rozhodnutí a rozhodne, zda by jej Komise měla přijmout, nebo ne.

Označování

Potraviny a krmiva obsahující GMO by měly být jasně označeny.

Pokud však potraviny nebo krmiva obsahují méně než 0,9 % GMO, není nutné je označovat – pokud je obsah GMO technicky nevyhnutelný.

KONTEXT

KLÍČOVÝ POJEM

* Geneticky modifikovaný organismus: organismus, jehož genetický materiál byl upraven prostřednictvím genetického inženýrství tak, aby obsahoval geny, které by normálně neobsahoval.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1–23)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1829/2003 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 503/2013 ze dne 3. dubna 2013 o žádostech o povolení geneticky modifikovaných potravin a krmiv v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 a o změně nařízení Komise (ES) č. 641/2004 a (ES) č. 1981/2006 (Úř. věst. L 157, 8.6.2013, s. 1–48)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 2015, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území (Úř. věst. L 68, 13.3.2015, s. 1–8)

Poslední aktualizace 24.11.2015