Ovocné šťávy a podobné produkty

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje konkrétní pravidla týkající se složení ovocných šťáv, jejich vyhrazených názvů, výrobních vlastností a označování.

KLÍČOVÉ BODY

Ovocné šťávy

Výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice, jsou:

Tyto produkty jsou definované na základě složení a procesech přípravy, aby se zajistilo, že termíny se budou při uvádění na trh používat správně, a ne pro spotřebitele zavádějícím způsobem. Tato směrnice také definuje zvláštní (tradiční) názvy, které se používají v různých zemích a jazycích.

Označování

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od 12. ledna 2002 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do 11. července 2003.

KONTEXT

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 58–66)

Postupné změny směrnice 2001/112/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1040/2014 ze dne 25. července 2014, kterým se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě za účelem přizpůsobení její přílohy I technickému pokroku (Úř. věst. L 288, 2.10.2014, s. 1–2)

Poslední aktualizace 29.05.2020