Označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy

Předem balené potraviny musí být v souladu s pravidly pro označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy. Tato pravidla jsou harmonizována na úrovni Evropské unie (EU) s cílem umožnit evropským spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí a odstranit překážky volného pohybu potravin a nerovných podmínek hospodářské soutěže.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Směrnice se vztahuje na předem balené potraviny, které mají být dodány konečnému spotřebiteli nebo do restaurací, nemocnic, jídelen a dalších podobných zařízení společného stravování. Nevztahuje se na výrobky určené pro vývoz mimo Evropskou unii (EU).

Označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy nesmí:

POVINNÉ ÚDAJE PŘI OZNAČOVÁNÍ

Označování potravin musí obsahovat povinné údaje. Údaje uvedené na produktech musí být snadno srozumitelné, viditelné, čitelné a nesmazatelné. Některé z nich se musí nacházet ve stejném zorném poli.

Pokud jsou potraviny balené, povinné údaje jsou uvedeny na obalu nebo na etiketě nacházející se na obalu.

Povinné údaje zahrnují:

ODCHYLKY A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Evropské předpisy platné pro konkrétní potraviny mohou povolit, aby některé údaje týkající se seznamu složek a data minimální trvanlivosti byly nepovinné. Tyto předpisy mohou stanovit další povinné údaje za předpokladu, že kupující nebude nevhodně informován.

Zvláštní ustanovení se vztahují na:

OCHRANNÁ DOLOŽKA

Uvádění takových potravin na trh, které jsou v souladu s touto směrnicí, může být zakázáno pouze v případě neharmonizovaných vnitrostátních předpisů, které jsou oprávněné ze zvláštních důvodů, jako je ochrana veřejného zdraví, předcházení podvodům nebo ochrana práv průmyslového a obchodního vlastnictví.

VÝBOR A SOUVISLOSTI

Provádění této směrnice zajišťuje Evropská komise, které je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Směrnice 2000/13/ES nahrazuje směrnici Rady 79/112/EHS ze dne 18. prosince 1979 označování potravin, jejich obchodní úpravě a o související reklamě.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2000/13/ES

26. 5. 2000

-

Úř. věst. L 109ze dne 6. 5. 2000

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2001/101/ES

18. 12. 2001

31. 12. 2002

Úř. věst. L 310ze dne 28. 11. 2001

Směrnice 2002/67/ES

8. 8. 2002

30. 6. 2003

Úř. věst. L 191ze dne 19. 7. 2002

Akty o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

1. 5. 2004

Nejpozději v roce 2007

Úř. věst. L 236ze dne 23. 9. 2003

Směrnice 2006/107/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst L 363ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2003/89/ES

25. 11. 2003

25. 11. 2004

Úř. věst. L 308ze dne 25. 11. 2003

Směrnice 2006/142/ES

12. 1. 2007

23. 12. 2007

Úř. věst L 368ze dne 23. 12. 2006

Nařízení (ES) č. 1332/2008

20. 1. 2009

-

Úř. věst. L 354ze dne 31. 12. 2008

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188ze dne 18. 7. 2009

Postupné změny a opravy směrnice 2000/13/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. ledna 2008 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (KOM(2008) 40 – v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

Tento návrh pravidelné zprávy spojuje směrnice 2000/13/ES a 90/496/EHS o nutričním označování, aby se zlepšila úroveň informací a ochrany evropských spotřebitelů. Návrh zavádí nové požadavky na označování. Povinné informace by měly zahrnovat zejména totožnost zboží, jeho složení a nutriční vlastnosti, jejich původ a podmínky k bezpečnému používání (trvanlivost, působení a nebezpečí ohrožení zdraví). Tyto informace musí být uvedeny čestným způsobem a měly by být pro spotřebitele snadno čitelné a pochopitelné. Minimální velikost by měla být 3 mm.

Nutriční označování by mělo zahrnovat povinné informace, například energetickou hodnotu či množství některých živin ve složení (tuky, nasycené mastné kyseliny, sacharidy, jakož i konkrétní informace o cukru a soli).

Kromě toho by spotřebitelé měli mít přístup k odpovídajícím informacím, zejména při nákupu potravin přes internet nebo při jiném způsobu prodeje na dálku.

Členské státy mohou rovněž přijmout další závazné požadavky na informace pro specifické kategorie potravin v zájmu ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti a průmyslového a obchodního vlastnictví. Předpokládané informace musejí být oznámeny jako návrh Komisi, která může dát záporné stanovisko.

Postup spolurozhodování (2008/0028/COD)

UŽÍVÁNÍ JAZYKŮ PŘI OZNAČOVÁNÍ

Interpretative Commission communication concerning the use of languages in the marketing of foodstuffs in the light of the judgment in the Peeters case [COM(93) 532 final – Official Journal C 345 of 23.12.1993] (Dne 10. listopadu 1993 Komise přijala od Soudního dvora Interpretační sdělení týkající se používání jazyků při uvádění potravin na trh s ohledem na rozsudek Soudního dvora ve věci Peeters).

V tomto sdělení Komise připomíná, že označování potravin určených k prodeji konečnému spotřebiteli musí být ve snadno srozumitelném jazyce, což obecně znamená úřední jazyk/jazyky země, kde se výrobek uvádí na trh. V každém případě musí být kupujícímu umožněno, aby snadno porozuměl cizím termínům nebo výrazům.

See also

Poslední aktualizace: 16.11.2010