Účinné a bezpečné teplovodní kotle

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 92/42/EHS o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva

PŘEHLED

Teplovodní kotle musí splňovat požadavky EU na eko-design.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví požadavky v oblasti energetické účinnosti* pro nové ohřívače neboli teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se použije na kotle o jmenovitém výkonu nejméně 4 kW a nejvíce 400 kW:

standardní kotle,

nízkoteplotní kotle,

kondenzační kotle na plynná paliva.

Nepoužije se na:

teplovodní kotle, které mohou spalovat různá paliva, včetně pevných paliv,

zařízení pro okamžitou přípravu teplé vody,

kotle konstruované tak, že jsou schopny spalovat paliva, jejichž vlastnosti se značně liší od vlastností běžně dodávaných kapalných nebo plynných paliv,

sporáky a spotřebiče, které dodávají teplou vodu pro ústřední topení a jejichž vedlejší funkcí je také dodávka teplé vody,

spotřebiče o jmenovitém výkonu menším než 6 kW pro dodávku teplé užitkové vody pomocí zásobníkového systému se samotížným oběhem,

kotle vyráběné kusově – kdy se vyrobí jeden kus, ale neprovádí se sériová výroba,

kogenerační jednotky* (směrnice 2004/8/ES).

Normalizace a značka CE

Každý kotel vyrobený v souladu s harmonizovanými evropskými normami by měl odpovídat základním požadavkům této směrnice. Posuzování před připojením značky CE o shodě provádějí:

subjekty jmenované zeměmi EU v souladu s minimálními hodnotícími kritérii a oznámené Komisi a dalším zemím EU,

nebo sami výrobci.

Eko-design

Tato směrnice je jedním z opatření provádějících rámcovou směrnici 2009/125/ES o eko-designu, která stanoví požadavky na energetickou účinnost jednotlivých skupin výrobků. Odnímá zemím EU možnost používat určitý systém štítků na kotle, které jsou účinnější než standardní. Průmyslová odvětví také mohou uzavírat dobrovolné dohody o snížení spotřeby energie jejich výrobků. Komise tyto dohody formálně schvaluje a kontroluje jejich provádění.

Směrnice o energetické účinnosti EU stanoví pro země EU závazné cíle pro dosažení 20% cíle v oblasti energetické účinnosti do roku 2020. V rámci této politiky byla v roce 2013 uveřejněna řada nařízení v oblasti energetické účinnosti. Stanoví minimální normy a označování energetické účinnosti.

Nařízení (EU) č. 813/2013, které mění směrnici 92/42/EHS, stanoví požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů*, které nevyužívají biomasu a mají jmenovitý výkon nižší než 400 kW.

KLÍČOVÉ POJMY

* Energetická účinnost: zajištění stejné služby při nižší spotřebě energie, tedy méně energie pro udržení stejné teploty.

* Kombinovaná výroba tepla a elektřiny: současná výroba elektrické a tepelné energie, přičemž se využívá obojí.

* Ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů: zařízení, které je vybaveno jedním či více zdroji tepla a dodává teplo do teplovodního systému ústředního topení za účelem udržení požadované vnitřní teploty uzavřených prostor.

* Kombinovaný ohřívač: ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů, který je navržen tak, aby rovněž vyráběl teplo pro dodávku teplé pitné nebo užitkové vody, a který je připojen k vnějšímu přívodu pitné nebo užitkové vody.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované ohřívačům.

AKT

Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 92/42/EHS

3. 6. 1992

31. 12. 1992

Úř. věst. L 167, 22. 6. 1992, s. 17–28

Pozměňovací akty

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 93/68/EHS

2. 8. 1993

1. 7. 1994

Úř. věst. L 220, 30. 8. 1993, s. 1–22

Směrnice 2008/28/ES

21. 3. 2008

Úř. věst. L 81, 20. 3. 2008, s. 48-500

Nařízení (EU) No 813/2013

26. 9. 2013

Úř. věst. L 239, 6. 9. 2013, s. 136–161

Postupné změny a opravy směrnice 92/42/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13–35)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU e dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1–56)

Poslední aktualizace 22.10.2015