Osobní ochranné prostředky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 89/686/EHS – osobní ochranné prostředky

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Definice a oblast působnosti

OOP je zařízení nebo prostředek:

Směrnice se nevztahuje na:

Základní požadavky

Harmonizované normy

Posouzení shody a oznámené subjekty

Prohlášení o shodě a označení CE

Země EU nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh nebo do provozu OOP, které mají označení CE , u nichž:

Označení shody CE připojuje výrobce nebo jeho zástupce usazený v EU.

Zrušení

Směrnice 89/686/EHS bude zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/425 s platností od 21. dubna 2018.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 1991. Používá se od 1. července 1992.

KONTEXT

Tato směrnice je doplněna směrnicemi o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků, zejména směrnicí 89/656/EHS o používání OOP pracovníky na pracovišti.

* KLÍČOVÉ POJMY

Přezkoušení typu: když schválený inspekční subjekt zjišťuje a osvědčuje, že vzor OOP splňuje ustanovení této směrnice, která se na něj vztahují.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18–38)

Postupné změny směrnice 89/686/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 51–98)

Poslední aktualizace 20.09.2016