Předávání soudních a mimosoudních písemností mezi zeměmi EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v zemích EU

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Jeho cílem je zavést rychlý, bezpečný a standardizovaný postup předávání soudních* a mimosoudních* listin v občanských nebo obchodních věcech mezi stranami sídlícími v různých zemích Evropské unie (EU).

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Zlepšit doručování (předávání) soudních a mimosoudních písemností

Nařízení, které nahrazuje nařízení (ES) č. 1348/2000, zavádí:

Subjekty v zemích EU zajišťující zasílání

Zrychlit doručování soudních a mimosoudních písemností

Doručování písemností v souladu s právními předpisy přijímající země EU do jednoho měsíce

Informování adresáta o právu odmítnout přijetí písemnosti

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 13. listopadu 2008, kromě článku 23 (o komunikaci zemí EU a zveřejňování určitých informací), který se používá od 13. srpna 2008.

KONTEXT

Další informace jsou k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ VÝRAZY

Soudní písemnost: právní dokument vydaný v průběhu občanského nebo obchodního řízení (například předvolání, soudní příkaz nebo rozsudek), který musí být doručen některé straně

Mimosoudní písemnost: právní dokument, který je doručen, ale není zařazen do soudního spisu (například faktura nebo oznámení o vystěhování).

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 79–120)

Postupné změny nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 16.08.2016