Zvláštní program „Civilní soudnictví“ (2007–2013)

Zvláštní program „Civilní soudnictví“ podporuje soudní spolupráci prostřednictvím vzdělávání právníků, posílení tvorby sítí a šíření informací. Jakožto součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ přispívá k vytvoření autentického evropského prostoru práva v občanských věcech, založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.1149/2007/ES ze dne 25. září 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Civilní soudnictví“ jakožto součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“

PŘEHLED

Účelem zvláštního programu „Civilní soudnictví“ je přispět k posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii (EU). Program zahrnuje období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 a nevztahuje se na Dánsko.

Program sleduje tyto čtyři obecné cíle:

Podporovat soudní spolupráci v občanských věcech

Toto rozhodnutí podporuje soudní spolupráci v občanských věcech k zajištění řádného výkonu práva předcházením sporům mezi soudy o příslušnost, podpory vzájemného uznávání rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, zajištění právní jistoty a zlepšení přístupu ke spravedlnosti, odstraňování překážek při vedení přeshraničních soudních sporů a nezbytnou podporou slučitelnosti právních předpisů.

Dále má program tyto cíle:

Dosáhnout cílů prostřednictvím konkrétních akcí

Společenství podporuje akce navržené Komisí, nadnárodní projekty nevládních organizací a mezinárodních organizací za účasti členských států (alespoň dvou členských států nebo alespoň jednoho členského státu a jednoho státu, kterým může být buď přistupující nebo kandidátská země), činnosti nevládních organizací nebo jiných subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu či provozní náklady Evropské sítě soudních rad a Sdružení předsedů nejvyšších soudů členských států EU vzniklé v rámci plnění cíle obecného evropského zájmu.

Program „Civilní soudnictví“ je zaměřen mimo jiné na právníky, vnitrostátní orgány a občany Unie obecně. Akcí v rámci programu se mohou účastnit tyto země: přistupující země, kandidátské země a země západního Balkánu zahrnuté do procesu stabilizace a přidružení v souladu s podmínkami stanovenými v dohodách o přidružení nebo dodatkových protokolech k nim týkajících se účasti v programech Společenství, které byly nebo budou s těmito zeměmi uzavřeny. K projektům se mohou přidružit právníci z Dánska, z kandidátských zemí nebo z jiných třetích zemí, které se tohoto programu neúčastní.

K tomuto programu mají přístup instituce a veřejné nebo soukromé organizace, včetně profesních organizací, univerzit, výzkumných ústavů, ústavů pro odbornou přípravu právníků a soudců, právníci, mezinárodní organizace a nevládní organizace (NGO) členských států.

Při postupech hodnocení a udělování grantů na akce se zohlední mimo jiné tato kritéria: soulad navrhované akce s ročním pracovním programem Komise, kvalita navrhované akce (koncepce, uspořádání, očekávané výsledky), požadovaná částka, která má být financována Společenstvím, a dopad očekávaných výsledků na stanovené cíle a akce.

Financování a ochrana finančních zájmů Společenství

Společenství stanovilo finanční krytí pro provádění tohoto programu v období 2007–2013 na 109 300 000 EUR. Financování může mít buď formu grantů, které se udělují na základě výzev k předkládání návrhů a poskytují se na provozní náklady a na akce, nebo to mohou být výdaje na doprovodná opatření ve formě veřejných zakázek, v jejichž rámci se hradí náklady na nákup zboží a služeb.

Komise uplatňuje preventivní opatření proti podvodům, korupci a jiným nedovoleným činnostem. Provádí kontroly, vymáhá neoprávněně vyplacené částky zpět a uděluje sankce v případě zjištění nesrovnalostí. Pokud nebyly dodrženy lhůty nebo pokrok učiněný při provádění akce, může Komise snížit, pozastavit nebo získat zpět přidělenou částku finanční podpory.

Úloha Komise: hodnocení a sledování

Komise přijímá roční pracovní program obsahující konkrétní cíle, tematické priority a doprovodná opatření. Při jeho provádění je Komisi nápomocen řídící výbor a poradní výbor.

Komise program pravidelně kontroluje a hodnotí a následně předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční prezentaci o provádění programu, průběžnou hodnotící zprávu (nejpozději do 31. března 2011), sdělení o pokračování tohoto programu (do 30. srpna 2012) a zprávu o následném hodnocení ukončeného programu (do 31. prosince 2014).

Komise také zajistí, aby u každé akce financované tímto programem příjemce předložil technické a finanční zprávy o postupu prací, závěrečnou zprávu a veškeré doklady o výdajích na danou akci. Komise má mimo jiné za úkol zpřístupnit tyto zprávy členským státům, zajistit na základě zpráv a namátkových kontrol, aby byl upraven rozsah schválené podpory nebo podmínky jejího přidělení, provádět sledování, každoročně zveřejňovat seznam financovaných akcí a zajistit audity Účetního dvora.

Vzájemné doplňování s ostatními programy

Bude se usilovat o součinnost a vzájemné doplňování tohoto programu s těmito nástroji Společenství:

Odkazy

Akt

Vstup v platnostDatum ukončení platnosti

Lhůta pro provedenív členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 1149/2007/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 257 ze dne 3. 10. 2007

Poslední aktualizace: 12.02.2008