Evropské řízení o drobných nárocích – pravidla, kterými se řídí přeshraniční právní spory

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Toto nařízení

Řízení stanovuje, že:

Soudní poplatky musí:

Náklady hradí poražený v daném případu a jejich náhrada nemá být přiznána výherci, pokud nebyly nutně vynaložené nebo nebyly přiměřené ve vztahu k nároku.

Je možné proti rozhodnutí uplatnit opravné prostředky, pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy daného soudu.

Přezkum rozhodnutí:

Rozhodnutí:

Vykonatelnost rozhodnutí řídí právní předpisy vykonávající země.

Země EU:

ODKDY JSOU NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Přeshraniční: alespoň jedna ze stran má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiné zemi EU, než je EU země soudu, u něhož byla podána žaloba.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 1–22)

Postupné změny nařízení (ES) č. 861/2007 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Úř. věst. L 399, 30.12.2006, s. 1–32)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 05.05.2020