Soudní příkazy k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v trestních věcech – uznávání v zahraničí

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutí 2003/577/SVV — výkon příkazů k zajištění majetku v zahraničí

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Co je příkaz k zajištění?

Jde o dočasný příkaz justičního orgánu, který má pachatelům zabránit schovat, prodat nebo použít majetek, dokumenty nebo údaje získané při trestné činnosti.

Toto rozhodnutí se vztahuje na příkazy k zajištění vydané za účelem:

Trestné činy

Mnoho vážných trestných činů nepodléhá ověřování oboustranné trestnosti – tzn., že je trestným činem jak v zemi EU, která příkaz vydala (vydávající země), tak v zemi, která příkaz vykonává (vykonávající země). Trestný čin však musí být ve vydávající zemi trestán odnětím svobody s horní hranicí ve výši nejméně tři roky. Patří sem:

Uznávání a výkon

Při žádosti o vykonání příkazu předává justiční orgán vydávající země osvědčení justičnímu orgánu vykonávající země. Vykonávající země musí:

Odmítnutí uznání nebo výkonu

Vykonávající stát může odmítnout uznání nebo výkon příkazu k zajištění, pokud:

Odložení výkonu

Výkon příkazu k zajištění může být odložen, pokud:

Zúčastněné osoby

Země EU musí zajistit, aby všechny zúčastněné osoby včetně oprávněných třetích osob, na které se příkaz k zajištění vztahuje, mohly podávat opravné prostředky bez odkladného účinku proti příkazu k zajištění, a mohly tak hájit své oprávněné zájmy.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 2. srpna 2003. Země EU je musely provést do vnitrostátního práva do 2. srpna 2005.

KONTEXT

Konfiskace a zajištění majetku

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii (Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 45–55)

Oprava rámcového rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii (Úř. věst. L 196, 2.8.2003) (Úř. věst. L 374, 27.12.2006, s. 20)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 59–78)

Zpráva Komise na základě článku 14 rámcového rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii (KOM(2008) 885 v konečném znění ze dne 22.12.2008)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (Úř. věst. L 130, 1.5.2014, s. 1–36)

Poslední aktualizace 25.01.2016