Evropský systém kontroly hranic (EUROSUR)

Komise navrhuje definování společného technického rámce ve 3 etapách pro zavedení systému nazvaného „Evropský systém kontroly hranic“ (EUROSUR). Cílem tohoto systému je pomoci členským státům ve snaze omezit počet státních příslušníků třetích zemí, kteří nelegálně pronikají na území EU, zlepšením situačního povědomí, pokud jde o vnější hranice, a posílením reakční schopnosti zpravodajských služeb a orgánů hraniční kontroly.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. února 2008 nazvané „Prozkoumání vytvoření Evropského systému kontroly hranic (EUROSUR)“ (KOM(2008) 68 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Cílem tohoto sdělení je prozkoumat parametry, v rámci kterých by mohl být vyvinut Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR), zaměřující se v počátku na jižní a východní vnější hranice EU, a navrhnout členským státům plán pro vytvoření takového „systému systémů“ v příštích letech. Sdělení se zaměřuje na posílení ostrahy hranic, proto k jeho cílům patří:

Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR) by měl podpořit členské státy, aby dosáhly plného situačního povědomí o situaci na svých vnějších hranicích. „Situační povědomí“ měří, v jakém rozsahu jsou orgány schopny odhalovat přeshraniční pohyby a nacházet dostatečné důvody pro kontrolní opatření. Také pomáhá zvýšit reakční schopnost jejich orgánů pro vynucování práva. „Reakční schopnost“ měří dobu, která je potřebná k zachycení jakéhokoli přeshraničního pohybu, který se má zkontrolovat, a dále dobu a prostředky při reakci na neobvyklé okolnosti.

EUROSUR by měl poskytovat společný technický rámec umožňující zjednodušení spolupráce a každodenní komunikace mezi orgány členských států a usnadnit používání špičkových technologií pro ostrahu hranic. Klíčovým operativním cílem by mělo být sdílení informací, kromě informací osobní povahy, mezi systémy členských států a Společenství.

Zavedení systému EUROSUR by mělo být rozděleno do tří souběžných etap:

ETAPA 1: cílem této etapy je propojení a zjednodušení stávajících systémů a mechanismů ostrahy na úrovni členských států

Bylo by vhodné plně využít finanční podpory dostupné v rámci Evropského fondu pro vnější hranice k modernizaci a rozšíření vnitrostátních systémů ostrahy hranic a k vytvoření národních koordinačních center pro koordinaci kontrol na hranicích členských států, které tvoří východní pozemní hranici EU a námořní hranici EU v Černém moři.

K výměně údajů mezi centry v členských státech i agenturou FRONTEX v reálném čase nepřetržitě 24 hodin denně by měla být vytvořena zabezpečená počítačová komunikační síť.

Také je třeba prozkoumat způsoby poskytování zvýšené finanční a logistické podpory určitým třetím zemím s cílem rozvíjet operativní spolupráci s členskými státy v oblasti ostrahy hranic.

ETAPA 2: cílem této etapy je zdokonalit výkon nástrojů ostrahy na úrovni EU.

Využití evropských programů pro výzkum a vývoj umožní zlepšení výkonnosti nástrojů ostrahy a senzorů (např. satelitů, bezpilotních vzdušných dopravních prostředků atd.).

Navíc společné používání nástrojů ostrahy by mohlo orgánům členských států poskytnout častější, spolehlivější a hospodárnější informace o ostraze jejich vnějších hranic i předhraniční oblasti.

Dále by mohlo dojít k zavedení společného předhraničního zpravodajského obrazu, který by umožňoval propojení informací zpravodajských služeb s informacemi získanými z nástrojů ostrahy.

ETAPA 3: cílem této etapy je vytvoření společného prostředí pro monitorování a sdílení informací pro námořní oblast EU

Půjde o to, integrovat všechny stávající odvětvové systémy, které poskytují zprávy o dopravě a činnostech v mořských oblastech a monitorují je v rámci jurisdikce členských států a v přilehlých volných mořích v širší síť, a tudíž umožnit orgánům hraniční kontroly využívat výhody plynoucí z integrovaného použití těchto různých systémů.

Vzhledem ke stávajícímu migračnímu tlaku by první krok integrované sítě měl být omezen na oblasti pokrývající Středozemní moře, jižní Atlantský oceán (Kanárské ostrovy) a Černé moře a měl by se zaměřit na vnitřní bezpečnost tím, že dojde k propojení orgánů kontroly hranic a dalších evropských a vnitrostátních orgánů s bezpečnostními zájmy a pravomocemi v námořní oblasti.

Později by mělo dojít k integraci všech evropských námořních systémů hlášení a ostrahy a rozšíření jejich působnosti na celou námořní oblast EU, aby pokrývaly nejenom aspekty ostrahy hranic, ale všechny námořní aktivity, jako např. námořní bezpečnost, ochranu mořského prostředí, kontrolu rybolovu a vymáhání práva.

Etapy 1 a 2 by měly pokrývat námořní a pozemní vnější hranice s ohledem na měnící se způsoby migrace, zatímco etapa 3 by se měla zaměřovat pouze na námořní oblast. Aspekty tohoto sdělení, které se týkají ostrahy vnějších námořních hranic, tvoří součást celkového rámce stanoveného Integrovanou námořní politikou pro Evropskou unii.

Po dokončení bude EUROSUR představovat klíčový krok k dalšímu postupnému vytváření evropského integrovaného systému správy hranic. Při provádění různých opatření popsaných v tomto sdělení by měl Fond vnějších hranic být hlavním mechanismem solidarity sloužícím členským státům při sdílení finančního břemene v Evropské unii.

Poslední aktualizace: 14.03.2008