Modrá karta EU – vstup a pobyt pracovníků s vysokou kvalifikací

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/50/ES — Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků zemí, které nejsou členem EU, za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

KLÍČOVÉ BODY

Přezkum a návrhy

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice platí ode dne 19. června 2009. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 19. června 2011.

KONTEXT

Více informací najdete zde: „Legální migrace a integrace“ (Evropská komise).

KLÍČOVÉ POJMY

Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec: osoba, která je placena a má zvláštní způsobilost, jež je doložena vyšší odbornou kvalifikací.
Modrá karta EU: povolení k pobytu a k práci nesoucí označení „modrá karta EU“, které jejího držitele opravňuje pobývat a pracovat na území země EU, jež je vydala.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. 5. 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 17–29)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77–123)

Následné změny směrnice 2004/38/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60–95)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21–57)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci („modrá karta EU“) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014)

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (COM(2016) 378 final, 7.6.2016)

Pracovní dokument útvarů Komise „Posouzení dopadů – průvodní dokument k návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a o zrušení směrnice 2009/50/ES“ (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016)

Pracovní dokument útvarů Komise „Souhrn posouzení dopadů – průvodní dokument k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti“ (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016)

Poslední aktualizace 14.09.2017(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).