Evropská migrační síť

PŘEHLED DOKUMENTU:

Evropská migrační síť – rozhodnutí Rady 2008/381/ES

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Zřizuje Evropskou migrační síť (EMS), jejímž cílem je poskytovat orgánům EU, zemím EU a veřejnosti aktuální, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o migraci a azylu.

KLÍČOVÉ BODY

K dosažení tohoto cíle EMS ve spolupráci s dalšími příslušnými subjekty shromažďuje a analyzuje údaje z širokého okruhu zdrojů. Následně vypracovává zprávy a studie o situaci v oblasti migrace a azylu v EU a jejích zemích, které se zveřejňují v jejím systému pro výměnu informací.

Evropská komise (EK) koordinuje práci EMS ve spolupráci s národními kontaktními místy, která každá země EU určí a která zodpovídají za rozvoj národní sítě. Každé národní kontaktní místo EMS tvoří nejméně tři odborníci na azyl a migraci, kteří mají zkušenosti v oblasti tvorby politik, práva, výzkumu a statistiky.

K dalším povinnostem národních kontaktních míst EMS patří:

účastnit se zasedání EMS za účelem výměny údajů a stanovisek a vkládání informací pro rozvoj pracovního programu,

připravovat národní zprávy a poskytovat informace do systému výměny informací,

rozvíjet schopnost vydávat žádosti ad hoc.

Řídící výbor EMS (kterému předsedá zástupce EK a který tvoří zástupci z každé země EU a pozorovatel z Evropského parlamentu) zajišťuje, aby práce EMS byla v souladu s politickými prioritami EU.

EMS je financována z rozpočtu Evropské komise. Konkrétně se činnost a budoucí rozvoj EMS financují z Azylového, migračního a integračního fondu.

KONTEXT

Přípravná fáze EMS byla zahájena v roce 2003 s cílem řešit potřebu výměny informací o všech aspektech migrace a přispívat ke společné azylové a migrační politice. Haagský program vyzdvihl potřebu společné analýzy jevů migrace, a urychlil tak přípravu návrhu Evropské komise na formální zřízení EMS podle tohoto rozhodnutí Rady.

AKT

Rozhodnutí Rady 2008/381/ES ze dne 14. května 2008 o zřízení Evropské migrační sítě

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 2008/381/ES

21.5.2008

Úř. věst. L 131, 21. 5. 2008, s. 7–12

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 516/2014

1.1.2014

Úř. věst. L 150, 20. 5. 2014, s. 168–194

Poslední aktualizace 22.10.2015