Evropský uprchlický fond (2008–2013)

Toto nařízení zřizuje Evropský uprchlický fond ve výši 614 milionů eur na období 2008 až 2013 jako součást obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 573/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a o zrušení rozhodnutí Rady 2004/904/ES (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Toto rozhodnutí stanoví cíle Evropského uprchlického fondu (ERF) a pravidla jeho řízení. Stanoví také dostupné finanční zdroje a kritéria pro jejich přidělování.

Cílové skupiny

Fond je zacílen na osoby, které mají postavení uprchlíka vymezené Ženevskou úmluvou ze dne 28. července 1951, kteří požívají některou z forem dočasné či podpůrné ochrany nebo kteří jsou znovuusídleni v zemi Evropské unie (EU). Zahrnuty jsou také osoby, které požádaly o postavení uprchlíka nebo o některou z forem ochrany.

Způsobilé akce

ERF financuje vnitrostátní i nadnárodní akce a také akce, které jsou v zájmu EU jako celku. Vnitrostátní akce provádějí země EU v rámci víceletého programování v souladu se strategickými pokyny EU pro působení fondu (sdílené řízení). Rozpočet přidělený pro akce na úrovni EU provádí Komise (přímé řízení).

ERF podporuje vnitrostátní akce týkající se těchto oblastí:

ERF podporuje nadnárodní akce a akce na úrovni EU v těchto oblastech:

ERF také poskytuje finanční rezervu pro provádění mimořádných opatření k poskytnutí dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob podle směrnice Rady 2001/55/ES. Uvedenou rezervu je rovněž možné použít na podporu úsilí zemí EU k řešení konkrétních naléhavých situací vzniklých na základě náhlého příchodu velkého počtu osob, které by mohly potřebovat mezinárodní ochranu a které kladou značné a naléhavé nároky na přijímací zařízení nebo azylové systémy.

Zásady řídící akce fondu

V souladu s prioritami a cíli stanovenými EU bude ERF poskytovat granty na podporu akcí neziskové povahy, které jsou již spolufinancovány z veřejných nebo soukromých zdrojů.

Podpora z ERF nesmí překročit 50 % celkových nákladů na vnitrostátní akce. Výjimečně je to možné zvýšit na 75 % u projektů, které řeší konkrétní priority uvedené ve strategických pokynech. Příspěvek EU se zvýší na 75 % v zemích EU, na něž se vztahuje Fond soudržnosti.

Komise přijme strategické pokyny na období 2008–2013 vymezující priority na úrovni EU pro každý z cílů fondu.

Komise bude schvalovat víceleté programy zemí EU, které na základě strategických pokynů Komise stanovují strategii a popis akcí určených pro dosažení jejich cílů a dalších údajů ohledně financování projektů. Bude také přijímat roční rozhodnutí o financování schvalující každý roční program pro provádění víceletého programu.

Výbor, přezkum a zrušení

Komisi pomáhá Výbor pro solidaritu a řízení migračních toků.

Toto rozhodnutí ruší rozhodnutí 2004/904/ES o zřízení ERF na období 2005 až 2010. Evropský parlament a Rada musí toto rozhodnutí přezkoumat do 30. června 2013.

Kontext

Toto rozhodnutí podporuje akce prováděné na základě dřívějších rozhodnutí o zřízení ERF. Ruší rozhodnutí 2004/904/ES tak, aby se období pro finanční plánování ERF shodovalo se současným víceletým programovým obdobím. V rámci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“, zřízeného na základě sdělení z 6. dubna 2005, poskytuje v tomto období prostředky v celkové výši 614 milionů eur.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 573/2007/ES

7. 6. 2007

-

Úř. věst. L 144ze dne 6. 6. 2007

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 458/2010/EU

17. 6. 2010

-

Úř. věst. L 129ze dne 28. 5. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2008/22/ES ze dne 19. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES o zřízení Evropského uprchlického fondu na období 2008 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků , pokud jde o řídicí a kontrolní systémy, pravidla správního a finančního řízení a způsobilost výdajů v rámci projektů spolufinancovaných fondem (Úřední věstník L 7 ze dne 10.1.2008).

Rozhodnutí Komise 2007/815/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických zásad na období 2008 až 2013 (Úřední věstník L 326 ze dne 12.12.2007).

Poslední aktualizace: 01.09.2010