Řízení o předběžné otázce – doporučení pro vnitrostátní soudy

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Doporučení pro vnitrostátní soudy o použití řízení o předběžné otázce

Článek 267 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)

CO JE CÍLEM TĚCHTO DOPORUČENÍ A ČLÁNKU 267 SFEU?

Tato doporučení vysvětlují soudům zemí EU účely řízení, které je podle článku 267 SFEU opravňuje obrátit se na Soudní dvůr Evropské unie se žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce. Toto řízení se použije ve věcech, kdy nastanou pochyby o výkladu nebo platnosti určitého právního předpisu EU a:

Doporučení také popisují dosah řízení a formu, ve které by vnitrostátní soudy měly předložit svoji žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.

Doplňují články 93 až 118 jednacího řádu Soudního dvora.

KLÍČOVÉ BODY

Význam řízení o předběžné otázce

Toto řízení se považuje za užitečné v případě, kdy ve věci rozhodované vnitrostátním soudem vyvstane nová otázka výkladu mající obecný význam pro jednotnou aplikaci práva EU, nebo se nejeví, že stávající judikatura poskytuje nezbytné objasnění pro nakládání s novou právní situací.

Struktura doporučení

Soubor doporučení se vztahuje na všechny žádosti o řízení o předběžné otázce a další soubor se vztahuje konkrétně na zrychlená řízení* nebo naléhavá řízení*.

Kdo podává žádost o řízení o předběžné otázce?

Vnitrostátní soud, jemuž byl spor předložen, nese výlučnou odpovědnost za posouzení jak nezbytnosti žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, tak relevance otázek, které klade Soudnímu dvoru.

Soudy předkládající žádosti by mimo jiné měly:

Předmět a dosah

Okamžik podání žádosti a přerušení vnitrostátních řízení

Forma a obsah žádosti

Náklady řízení a právní pomoc

Řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem je bezplatné. O případných nákladech účastníků sporu rozhoduje předkládající soud.

Úloha kanceláře Soudního dvora

Žádosti ve zrychleném a naléhavém řízení

ODKDY TATO DOPORUČENÍ PLATÍ?

Nahrazují předchozí doporučení vydaná v roce 2012 a platí ode dne 25. listopadu 2016.

KLÍČOVÉ POJMY

Zrychlené řízení: řízení, kdy povaha věci a mimořádné okolnosti vyžadují, aby došlo k rychlému řešení.
Naléhavé řízení: řízení, které se uplatňuje pouze ve věcech, které se týkají otázek souvisejících s oblastí svobody, bezpečnosti a práva. Zejména omezuje počet stran oprávněných předkládat písemná vyjádření a v případech mimořádné naléhavosti umožňuje vynechání písemného stadia řízení u Soudního dvora.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Doporučení pro vnitrostátní soudy o zahájení řízení o předběžné otázce (Úř. věst. C 439, 25.11.2016, s. 1–8)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 1 – Orgány – Oddíl 5 – Soudní dvůr Evropské unie – Článek 267 (bývalý článek 234 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 164)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii – Hlava III – Ustanovení o orgánech – Článek 19 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 27)

Jednací řád Soudního dvora (Úř. věst. L 265, 29.9.2012, s. 1–42)

Změna jednacího řádu Soudního dvora (Úř. věst. L 173, 26.6.2013, s. 65)

Poslední aktualizace 31.10.2017