Druhá generace Schengenského informačního systému (SIS II)

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení (ES) č. 1987/2006 – zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)

Rozhodnutí 2007/533/SVV – zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ A ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Architektura. SIS II se skládá z následujících částí:

Náklady

Procesní pravidla

Kategorie záznamů

Nařízení (ES) č. 1987/2006 se vztahuje na záznamy (a související podmínky) o občanech zemí mimo EU s cílem zamítnout jim vstup nebo pobyt z toho důvodu, že představují hrozbu pro veřejný pořádek nebo národní bezpečnost. To platí zejména tehdy, když:

Rozhodnutí 2007/533/SVV stanovuje záznamy používané na podporu operativní spolupráce mezi policejními a justičními orgány v trestních věcech a příslušná řízení k jejich předložení a konání na jejich základě. Vztahují se na:

Rozhodnutí konkrétně povoluje výměnu údajů (číslo, vydávající země a druh dokladu) o odcizených, neoprávněně užívaných, pohřešovaných nebo neplatných cestovních pasech s členy Interpolu.

K údajům v SIS II mají přístup následující subjekty.

Povinnosti

Každá země schengenského prostoru vykonává následující činnosti.

Řídící orgán (eu-LISA) odpovídá za:

Ochrana údajů

ODKDY NAŘÍZENÍ A ROZHODNUTÍ PLATÍ?

Nařízení platí ode dne 17. ledna 2007.

Rozhodnutí platí ode dne 28. srpna 2007.

KONTEXT

Revize právního rámce SIS II

Dne 19. listopadu 2018 přijala Rada tři nařízení o používání Schengenského informačního systému, která postupně nahrazují současné nařízení a rozhodnutí, aby byly řešeny případné mezery v systému a bylo zavedeno několik zásadních změn u druhů vkládaných záznamů (viz přehled o posíleném Schengenském informačním systému). To přispěje k posílení boje proti terorismu a závažné trestné činnosti a k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v celé EU a pomůže k řízení migrace.

Nový právní rámec tvoří nařízení:

Nová nařízení, která mají nabýt účinnosti postupně do prosince 2021, zavádějí další kategorie záznamů do systému, např.

Rozšiřují též seznam věcí, pro které lze pořizovat záznamy, včetně falešných dokumentů a vysoce hodnotných identifikovatelných věcí, jakož i IT zařízení.

Kromě toho se zavádí povinnost pořizovat v SIS oznámení, pokud jde o zákaz vstupu pro státní příslušníky třetích zemí.

Nařízení zavádějí možnost používat zobrazení obličeje pro účely identifikace, zejména s cílem zajistit důslednost postupů při ochraně hranic. To umožňuje i začlenění profilu DNA pro snadnější identifikaci pohřešovaných osob v případech, kdy nejsou k dispozici nebo nejsou vhodné k identifikaci otisky prstů, fotografie nebo zobrazení obličeje.

Europol má přístup ke všem kategoriím údajů v SIS a může si vyměňovat doplňující informace s vnitrostátními centrálami Sirene v EU. Země EU musí navíc informovat Europol o veškerých shodách, které se objeví při hledání osob v souvislosti s teroristickým činem. Pro účely stanovené v jejím mandátu bude mít přístup k těmto kategoriím záznamů v SIS i Evropská pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).

Další informace

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Záznam: soubor údajů umožňující orgánům identifikovat osobu nebo věc a přijmout náležité opatření.
Doplňující informace: informace, které nejsou součástí údajů v záznamech uložených v SIS, ale souvisejí s nimi.
Subjekt údajů: identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4–23)

Následné změny nařízení (ES) č. 1987/2006 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63–84)

Viz konsolidované znění.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99–137)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 1–13)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 14–55)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56–106)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1345 ze dne 4. srpna 2016 o minimálních normách kvality údajů pro zápisy otisků prstů v rámci Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 213, 6.8.2016, s. 15–20)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/115/EU ze dne 26. února 2013 o příručce SIRENE a dalších prováděcích opatřeních k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 71, 14.3.2013, s. 1–36)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1–17)

Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Komise 2007/171/ES ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (3. pilíř) (Úř. věst. L 79, 20.3.2007, s. 29–37)

Poslední aktualizace 20.08.2019