Prameny práva Evropské unie

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 216 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 288 Smlouvy o fungování Evropské unie

CO JE CÍLEM ČLÁNKŮ 207, 216 A 288 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (SFEU)?

KLÍČOVÉ BODY

Právo EU má tři zdroje: primární právo, sekundární právo a subsidiární právo (viz hierarchie právních norem).

Primární právo

Sekundární právo

Sekundární právo zahrnuje jednostranné akty, které lze rozdělit do dvou kategorií:

Nedílnou součástí práva EU jsou také mezinárodní dohody se zeměmi mimo EU a s mezinárodními organizacemi. Jsou oddělené od primárního práva a sekundárního práva a tvoří kategorii zvláštní právo. Podle některých rozsudků SDEU mohou mít přímý účinek a jejich právní síla je nadřazená sekundárním předpisům, které s nimi proto musí být v souladu.

Subsidiární prameny práva

Subsidiárními zdroji jsou součásti práva, které nejsou konkrétně uvedeny ve Smlouvách. Tato kategorie zahrnuje:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část pátá – Vnější činnost Unie – Hlava II – Společná obchodní politika – Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 140–141)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část pátá – Vnější činnost Unie – Hlava V – Mezinárodní smlouvy – Článek 216 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 144)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 2 – Právní akty Unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení – Oddíl 1 – Právní akty Unie – Článek 288 (bývalý článek 249 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 171–172)

Poslední aktualizace 13.03.2020