Směrnice Evropské unie

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 288 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) – směrnice

CO JE CÍLEM TOHOTO ČLÁNKU?

Článek definuje různé druhy právních aktů, které EU může přijímat, a to včetně směrnic.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice je součástí sekundárního práva EU. Orgány EU ji tedy přijímají v souladu se zakládajícími smlouvami. Po přijetí na úrovni EU je potom začleněna – neboli provedena – zeměmi EU, takže se stane součástí jejich právních předpisů.

Například směrnice týkající se úpravy pracovní doby stanoví doby povinného odpočinku a omezení týdenní pracovní doby povolené v EU.

Je však na každé jednotlivé zemi, aby přijala vlastní zákony určující, jak tato pravidla použít.

Závazný akt obecné působnosti

Článek 288 SFEU stanoví, že směrnice je závazná pro země, kterým je určena (jednu, některé nebo všechny), pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.

Nicméně směrnice se liší od nařízení nebo rozhodnutí:

Přijetí

Směrnice se přijímá v návaznosti na legislativní postup. Jde o legislativní akt přijatý Radou a Parlamentem v rámci řádného legislativního postupu nebo pouze Radou v rámci zvláštních legislativních postupů, v takovém případě by měl Parlament s přijetím souhlasit nebo by s ním mělo být přijetí zkonzultováno.

Povinné provedení

Aby měla směrnice účinek na vnitrostátní úrovni, musí země EU napřed přijmout zákon, kterým ji provedou do vnitrostátního práva. Takové vnitrostátní opatření musí umožnit dosažení výsledků stanovených směrnicí. Vnitrostátní orgány musí o těchto opatřeních informovat Evropskou komisi.

K provedení do vnitrostátního práva musí dojít ve lhůtě stanovené při přijetí směrnice (obvykle do dvou let).

Pokud země směrnici neprovede, může Komise zahájit řízení o porušení práva a požádat Soudní dvůr EU, aby proti této zemi rozhodl (nedodržení rozhodnutí Soudního dvora může vést k dalšímu negativnímu rozsudku, který by mohl vyústit v pokuty).

Maximální a minimální harmonizace

Je důležité rozlišovat mezi požadavky na minimální a maximální (neboli plnou) harmonizaci ve směrnicích.

V případě minimální harmonizace směrnice stanoví minimální normy, často s ohledem na skutečnost, že právní systémy v některých zemích EU již měly stanovené vyšší normy. V takovém případě mají země EU právo stanovit vyšší normy, než jsou normy stanovené ve směrnici.

V případě maximální harmonizace nemusí země EU zavádět pravidla, která jsou přísnější než pravidla stanovená ve směrnici.

Ochrana jednotlivců v případě nesprávného provedení směrnic

V zásadě platí, že směrnice má účinek pouze po provedení do vnitrostátního práva. Soud ovšem má zato, že směrnice, která nebyla provedena, může mít jisté přímé účinky, pokud:

Za splnění těchto podmínek se jednotlivec může dovolávat znění směrnice vůči zemi EU u soudu. Jednotlivec se však nemůže dovolávat jejího znění při sporu vůči jinému jednotlivci u soudu (viz rozsudek v případu C-91/92 Paola Faccini Dori a Recreb Srl).

Pokud byla směrnice provedena špatně nebo pozdě, přizná Soudní dvůr za určitých okolností možnost získat odškodnění i jednotlivcům (rozsudek v případu C-6/90 a C-9/90 Francovich a Bonifaci).

Boj proti opožděnému provádění směrnic

Opožděné provádění směrnic do vnitrostátního práva zemí EU je trvalý problém, který brání občanům a podnikům využívat hmatatelného přínosu práva EU.

EU si stanovila cíl snížit nedostatky v provádění na 1 %. Tabulka provádění směrnic EU na jednotném trhu, kterou Komise zveřejnila v prosinci 2016, ukazuje, že dvacet zemí nedokázalo tento cíl splnit a že pouze jedné zemi se podařilo snížit deficit provádění pod 0,5%, jak to navrhuje akt o jednotném trhu z dubna 2011.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část šestá – Institucionální a finanční ustanovení – Hlava I – Institucionální ustanovení – Kapitola 2 – Právní akty Unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení – Oddíl 1 – Právní akty Unie – Článek 288 (bývalý článek 249 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 171–172)

Poslední aktualizace 11.07.2018